Escort photos sophie dee escort homo

escort photos sophie dee escort homo

Tag tecknet — — ville jag, att sä- gaa aknlle vid korsningen: Man berättade mig, att då Nya handboken Sfverlennadea till K. Jag läste i Olearii Resa, att han sett ett dop i Moscaua dom- kyrka och då presten utropade Exoeismeliy öppjDade klockaren kyrkdörren och tog af aig mSaatD. Jag menar, att den böga fliygten ej hörer till psalmen. Denna är bjertats utgjntelse. Endast lofsången tillåter det poetiska. Äfven der må vingarne klippas.

Mitt fel ftr ej, att man på detta arbete användt mera tid än Salomon att byggs Jerusalems tempel. Mina stycken hafva alltid varit i tid färdiga. Jag önskar, att Tit. Att arbeta i societet är odrägligt;- att böra många onyttigt.

Hrad jag förvisso vet ir, att Woxjd barhtft en Wallqiiist, aldrig mejr får någon, tadlade bononi når han egdes och saknade honom vid ombjtet. Men af sådana bestås ej flera än en få seklet. Doctor H— n skulle blifva en bide nyttig och värdig Biskop. Han eger Konungens nåd och förtroende, b vil- ket för ett stift är af stor vigt; men såsom présumtif till sin födelseort, det vida förmånligare C~d, åstun- dar han bett visst icke Wexid. Efter all min 5fver- tjgelse skulle han undanbedja sig vårt lilla delabre- rade och af oordningar mödosamma stift.

Med honom bar jag gam- mal vänskap bär på stället, och det enda jag bos ho- nom ieke kan förklara, är, att han, som stod k la tete for års Evangelii bok, ett i det närmaste fullkomligt och sä allmfint berömdt arbete, kunnat apoatasiera till det nya, bvilket till plan och innehåll, ämne och skepnad utgör den sämsfa.

Motiverna känner jag ej. Med alla sina stora egenskaper, säges T. Skulle så ske, tviflar jag ej, att Stiftet är väl belåtet. Dr H— g skall visst icke lata leda sig af falska propheter. Så mycket känner jag honom. Han skall helt vist stå på egen botten. Capitularis har han varit i Lund; v. O väldig, rättsinnig, ordningsman skall han uppfylla och hedra sin plats.

Såsom både Up- saliensis och Lundensis skall ban bryta. Ö, » Tillägg ta p. Ehrenéväråt Iref Ull RegeringåR. Sveaborg åJ 27 Oct. Sfsfftetå son, än S. Jag ikulle taga Er i famnen och pussa Er på alle de ställen jag , ritat utaf ; atom på två jag skalle göra en stor..

Jag kommer intet Öfvei? Är icke det ett förbitnnat land, aom gör ,att när , man skall £ai: Mail skaH passa af tiden och man skall bli vissa tider dfjls i var dels bdrta. Arehivets Egare från förvarat ett, som förQ'enar att räddas från förgätenhet» Ode of vet. Uti en Jungfrus kyska faran; Hans dagar skola framgent täras I plågor utaf alla namn. Det Treda haf man blidkadt finner Och Petrus på dess yta går. Den döfve med ett häpet ora Hör dum ben sina läppar röra Till Jesu lof med fröjde ljud« Da Drottning ibland Jordeiui stftdef Var glad Jerusalem och sjung: Känn Segrarn som upp till dig trftder.

Det är din Herre och din Knog. Hvad fröjd ur allas ögon lågav Uppå den väg där Hjelten tågar Man Vårens blomster utstr5dt har. Han vördnad, undran, kärlek njuter Och folket honom innesluter Som trogna barn sin ömma Far« Förmätna Rom! Och all din prydnad sönderrif. Det är mot honom som i rasen Ack oerhörda Tyranni I Barbarer! Mån dd mig bonhört? Alt rörs, O menska! En afgmnd aig fSr or bereder Dit bimdena blixt er atörtar noder, I evig pina, o? Om mån Till förklara det fenotnto, att K.

FSrst begära vi uppmärksamhet pä: Si me berele peccato locus esset, ftei- le paterer res ipsa re corrigi, sed nadiqué eircumventi sumas. Det ¥ifar sig strax, att detta lAndebref till Hr. B« 9r en Svensk ädlings bJerteutgjuteUe, hvilken ej dristat i sitt fädernesland omtaia sin. Så störtades den förträffligaste regeringsform i yerlden och man införde i stället den samma som Christian Tyran oeh Mor Sigbrit följde.

Na nedsattes oek en LiqnidationsCommission, Ont någon hade , pnnd st. Var den makten Guds befaHnif;? Riksdagen varsidd- der och canaille ooh inga Riksdagsmäo.

De nu lefvanda regeciBgar r-: Här böra ju finnas Uott a stånrtt: Pre- Bterae äro emellertid Kangens lifgardle. Vore ej der sådane Bispar och Prester, skulle der ej efter vara någon sådan Kung. De nedsänka folket «nf en ratande sele i stapidi« tet, så alt katbollker sällan äro råare. Att det just var för att studera politik, är mindre visst. Kungliga favoriter Itunna aqnars ur landet jaga allt dygdigt och klokt folk. Således behofdes en Riksdag, der nian intoge Prinsessan i Regeringen och åter- skftokfe rådet sin fullkomliga myndighet och.

En lärd man hade sagt, att der i Grennia ock Carl Xll: Det afskrapet, Som förr satntyckt trng och pack. Svensk allmogen Kungen trogen, Soih tilll plogen, Slaga, späda, harf och 7x Räckt nt armen Oft' med harmen Svaltit tarmen Och måst mista pels och byx» Hastrun tröjan, Barnet blöjan. Att bevista en riksdag tin- såg oftast den fattige Adelsmannen som ett lika svårt onns, söjit rustningen.

Drakenstjernas i IX D. Bric Sim- mingikSJd Helle d. Arfprinsessan och Se- naten kallade till Riksdagen, Öfiersten likväl måtte ursäkta honom såsom den der den samma tiden s R. Iföghet och deras Höggrefl. Nils Bjelke och ställa derjeinte: Carl lefde Der förekommer bland annat: Jag hafver nu brukat hiio åker och äng Till detta värt ar; Nu drifva de från mig båd pojke och dräng: Dtt skedUe i början ef S. DcMS poesier, voro tydligen beräknade att biltla folkett opinioner f9r bvad latida skulle.

Om de bara fitt £n liten M tUtj , sä had man fått se Har 'med Sverige har ffålt. Att da det laggt 5de till skam och till spått.

Ja andra djnr oekeå af slag och talet många. Kan 4ro att denna jagt iSr fäsUa i. En långtrådig, ofattlig bieterla om en bonde och t« d. Hagen fSrekommer i rimmet» £n: Det skolat till fanders så visst som jag vilK ' Den hog och f5rnäm, Hur stämplad' jag villigt att bringa fråii denii. Ej större last fant jag än göra dem ring, ' Dess välde att bringa till sfätt ingen ting, Jag tyckte de kunde väl ringa bli Och väldig nfig ä. Nar syndafloden gängen var lltof ver jov4.

L ' Svenika frettehSnder. Gcefve F« Wredes eontorshandluigar. Sin skyldighet kunde dé ej nigtea. Skafltdraiarat i ÖatiM klaga, au da far att litat avadjelaada. Oavtoda , sig derfiSratill Gr: De bedja om vaMg behandHag. O Novw , att de gjor- de dobbek dagsverken mot bonderne i Wäsland. Andra bön-» dera Mngohwi upptaga, att de från fiskalekeo, som gaf dem deras lifs uppehälle, kallaU att hugga staf- ver. Den som ej strax kom fick hugg och slag df- ver bufFudet, att de måst lemna fisken i leken och den obergade sftden under bar himmel, för att föra fram stäfver, hvarigenom skogen också förstores i sin uppvext.

Ffelsebdndema sågo bedrdfvade derpå. Oairra, nemU 26 Tsor råg ock eharn nu alle i Tavasteland togo. BSildenie hade fått 20 och gården 6. Arrendatorer klagada att de nu. I Nylands hofdingdöme mi- fingo Nummis, Wfigltåski och Esbo frälset rätt Täc- ker lijelp ur Icronans ränteri i nästvikna hårda aret Hvarje bonde fick i våras ån T: En jordetvist oro urQellen fortgår nu in på sitt Itisboerne hade dock appellerat till Hofrältén.

Bref till Hofrättens pr»sident i ämnet inneslöts. Tore tiden snart inne. Dénvid blef ock sk5rdetillfälle. Tj de 3 rotar ocb i! Cav« och hela alldiogen lnlwma« ée» noder bergseltiden på' em deg» d. Uoit CavnUerifråKaAi titt d. Oad kjalpe M allmogeD, som litter emellaa. Det kaa bli tiiriitillionstab skada ook tror jag att HAjmn bISta flispoirition vinst icke kommer till K. Af Kronobdiidama, aoaoi ArmintOi iagan vata san, bada flata.

Han kam defifeaoai, snaraia i. Hrad ateg Hofmarskat- kaa tagit, att meddela Kobtingea onir'de8m prejerier» it ahekaot. Deras fatidiér voro f5r SfMgt fSrram ne. Saköre IHngden af d. IMriGardioa tid hado bemåice Gon. Majnt i oider bar ftrordnadt CappellmÄstaren till at fSr» directionen m»t det Capell, samt draga fBrsoig at Mosique vid plfordran till Koogl. Maij;t i Nåder hafva lemnadt honom frija bänder, när någon öpning bllfrar vid Cap«llet under Kongl Rådets pcb Öfverste Mar.

Därnäst som Mdsicanteme intet alla bafva Ijiba stor I5hn, åtnintandes en debi efter Staten , och d: For det Sfriga som Capellmestaren intet kan, vndersöka hnrn många personer af Kongl. Htiihållmingen i bSrfan tff K. Då kistan sedan inventerades, befans der blott en stor rubin, en -diamant ännu qvar i en fodral, der fie- T» varit förvarade, en kalk i guld med perlor och rubiner jemte en patén, samt ett stjcke af en kod ja med 14 diamanter uti.

Jutiitien afgjordes af en division ntaf rå- det och bogst sällan jjät K. Laridzhltfdia- gens inkombne skrif velse, af d.

Landzbofdingen lilkånna gifver, buru- ledes en och annan så af högre som lägre stånd skall sig nnderstå, icke allenast att vijsa nidth ber. Landzhöfdingen i dés Eiabete én straffvärd. Mitts Embetes heder af ber. Landzhöfdingen nfir något sådant händer, Kongl. Landzhöfdingen till väblment srar eij hafva relät. Men så snart HåfRfitten. Rfidet hade klagat, att Örverståth.

Mt i anledning af Franska Seor. Oaktad t det trångmål, h varom det anförda bref- ve t till StatsContoret. Mt sj sträng hushållning vid hofvet.

I bref af Blome d. Mt tillitndt, att sUke E. Maijits bref för åfvanberördo åhr, atom Staten i afsslag på fSrra åh- rena bafvande fordringar, NembL af Bielkiska Egendomen Detta Regtte blef sedan under Kriget bekant un- der namnet: Vrrgin af hvilken Dtlvig må bvilken capitulatiaii apprättades d. Delv« rdrband sig pi egeo kostnad inom 8 månaden tid vftrfva 13 mdnstergiltiga soldater; annars lOIUr Tite för hvarje resterande karl; Capit« B.

A Sckmiiz, Msrger, Cnpitt. I lagret vid Hatrflliylla d« 25 Maj! Grefvens, sonens, heder ocb niytta. Snmipian var till d. Prins Gu« staf, som nu var i Paris, var. Beite åter ut , D. Fouragccmåftte dock bönderna gratis framfSra. Gårdarna kade na fått sin rang: Sina egna penningar hade kan ej rört, ntan lefvat på sitt gage.

Man hade hoppats H. Mi té rent abeolnment passet en Livonie a quelqne prix qne eela aeit. Mikéy 11 ae tonrna an riaat. Amiralen riUidade dock liir tåget. BittfoWt oj skeppen undersökts, ftn att flera togo vattaa ock måste ingå till Carlskrona ooh Calmar.

DeljckUgar ate skeppen hade konimit dll Reval, 16 sv. Han bar intet att frttkta af Saxarne. De äro ndjde med sin Kookenhnaeo. Knngan häda håUift på sjnnka på M flija, men Gcki. Ingen trSffades af deras pi- Moiep oob pUar. Brnne deivldstapat och Capitai- so LtoBton. Adercass Uifvlt sårad och fångad. I0 Rper loi -éethråtf qo'il fttrok. Ekerceradt folk var 46, enl. Yqtre tres bnnible et Nacva le 34 Nov» tres obeissant fils Gref Konigzeck; så till Amiral Gedd a; kan ej nog omtala all civilitet, lltur lägret för Aht å.

I3« la- gret Striethem. Paris d« 2 Maj Kungen vilYe dock befordta en lieut Rhensköld framom honom, men General RhenskSid, liksom Major Nummcfrs satte Stg deremot» Sin be- rättelse om Vfotorien vid Närva hade han vät sändt upp i Canzliet; men den hade ej blifvit afsänd'. Doe- torerne härad Åken approbera mycket hvad Doctor Hiaerne förW — s passion ordinerat.

Carls per- 8OO5 om hans bedrifter, hans troupper de. Han hade gjort sin viidte hos Grefvinnan Guiscar. Hon mottog ho- nom väl; men är visst ej n3jd dermed att Grefve Gaiscar ej fick taga afsked af K. Hvar månad i Paris hade kostat honom 5— Livfes» c '3.

Mh inupper till förtitåenie Campagne ,. Rhebinder, Abo, Björneb» Gen. Klingsponre, JiyL Xa- rasteh. Patkull, Carelska, Wi- borgsy Nyslett. Skånska Gref Ascheberg, Bohosl. Tiesenbaasen, Estniska Regr öfrst. Kruse 3 Mr af Lif- Reg. Leijoitbufrad 3 Mr Wstg. Gyllenstferna, 3 Mr Smal. Grotenfelts Fin- nar Öfrst. Axel Alvjd Mardefelt, Södermanlands Öfyst-. Nils Djurclo, Calmare ' LUns reg. SparvenfcU, filft- borgs reg.

Fägersköld, Wvst- götha Dals laoo» Strömberg, Ska- ra bMrgs Maijdel, Taraste- hus reg. Georg Knorring, Hal- »inge och Gestrike Kampenbttsen, Österbottens i2oa Lorens Creaz, Björneborgs reg. Bredberg, Nylands v Cronman, Sa- X Tolax och Nyslotts Makliers Svenska Lif- Regemente Falvburgs MIslmökke ' Reg. Carl Gusuf Skyttes NiVi Gyllen sliernas Bré- miske Gen. CaralJkrie Dragoner infbnterie Btinima Stunmarum itm: Ur bani bref till Gr« Fab.

Carl Xlhs fdrkiaraa- de som toiyndig; och motsatte sig reactionen mot K. Rysser år intet lust att slåss med, emedan de intet stå soin andra» och bada isjsn Tarit pä vattnet, sade H. Men «ä fS vi. Det var ej retfanehement, som andra, utan knnde féllkoialigen pesiera för én fästning, si aib. I éag marofatra- de Grrf M. Sianbock med ett detadiement tiU hfiit oeb fot in it Ryssland och: Af äro i qvarterea ej mer qvare än resten är på alla orter efterlämnad, sjake eller döde fÖrutaa dein som stupat i action.

Näst gardiet är jag den starkaste. Han tkulle taga med sig några bilder o. Namnet är under tecknadt med ryska Charakterer. Kungen bkf under, lårpipan bröts» Vi boro Kungen in. Ministern Gref Zinzendorff är den bäste legat vt någonsin fått frfid Kejs. Af fienden blefvo 4 Öfverstar på platsen; fångar, döda calculeras till ; men hvad som i moraset drunknade är otroligt. För oss stupade 4 och blessera- des 10 öfverofficerare, man döde och väl sa många blesserader.

Mt fått IKreetoriam Sfver Com- mistariatet. Na gick det annor- lunda än dä det berodde af Lagercrona. Ett convent skalle nn hällas. Ett uppror bar dock nyligen varit bland Palatinateme. Det var en obstinat fogel. FSrrfio af- skedsaodiensen slöts, stal han sig dä hem att berätta fSt de Sfrige Legaterne. Det synes som H, Mt. Grefvens Inkomster, hvil- ket irar vfil och lyckligt för den fattiga familjen.

De- puterade hade ankommit frän Warschan, men kungen lät genom Piper säga dem, att som de ej' vore gene- telt sände af repnbliken kunde K. Mt ej mottags 11» lem. Kungen for na 5 å 6 mil om dagen få att innan kort kryckorne lara fä med Guds hjélp brännas upp» Affairerna hade aldrig- varit mera favorabla.

Kungen af Polen har upp- vecklat några Cosaker att attaquera repiibHken i Ukraia, öfvandes der ett fasligt tyranni, så tnt de fornäniste herrarne komma hit till vår Kung och be- gära protektion. Cardinalens gods låter K. Enfin alla klo- ka judicera att K« af: Nöteborg sfäges haf- va gått öfver.

Yi taga contributioner of- Ter allt. Han bar fått ett bårdt bref, men hvad aktar han det, som gSr Sndå hTad han vilK Har ock gripit an Gardiets pengar, med mera som är oförsirarligt.

J hade order att fora recmter hitf hit; deremot hade ingen annan order att taga dem Ifrån eden Enfin ce sont de peauvers procedé de åenx cotté. Mejerfelt hade njss inbragt med sig 50, Rdr i contribution, alla roro Täl klädda af de skor, strumpor och kläde Stenb« fört med sig. Det lättfärdiga Pottockska huset, som i vintras, näf de Toro hos Kung Carl, lofvat stå bi med 15, man, hade nu affallit, ja en af deras familia var af dem hitsad på oss, när vi gingo från Lnblin» Nu kunde de med man ej slå mer än en föudrick och blessera några; men förut hade de slagit ihjäl for oss öfver 80 sjuka och sjnkvaktare på vägen från Lublin till Caamir.

Mejerfelt, utan att ana detta, ha- de skickat för ringfei escort med dem. Och så hade Kungen i vintras ej allenast befriat deras goda från Contribulioneri ntaii och gSvit dem ofre? I yerlden Ur ingen otrognare nation ftn Polackarne. Mt nu vili hvarken tro den ene eller andre. August sj tmma dag lät exequera i. Der måste Svenskarne vika fÖr Saxarne. Carl som sporde detta log och sade: Många drunknade och en del stuckos och skolos, ihjäl.

L« Boncbt, c tlfirit Sl. ConqneBter äro hlkr ej att göra. Rid- derhjehn ftr sjuk förd till ISgret. Na Commenderande General Nierot a qui la faute est qnil a fxposé cet bean nionde a la geule de rennemj.

De säges vilja sfitta npp med 40, man. Staden har derpå strax skickat deputerade till H. Slupza i Hogpoltn d. Mts onådiga resolution och. Gref Piper, att K. Mt declarerär, det H. Mt absolut säger utt han i dess tjenst aldrig. Wrede d, 27 NoV. Mt sin armé uti största hRStighet och genast gaf orders att gå på, som var kh 2 e. De gingo ock stra: Denne Erik Sparre blef sedan K. Bonde och Fendn Tbibou äro dödskjutne. När niprkt blef kotnmo Ifven våra i confussion, så att Garde och Dahlregtet träf- fade, mot h varandra och skedde deraf en stor skada på folk.

De blesserade äro inqvarterade i staden och de öfrige af arineen hafva intagit Ryssarnes hus och kulor, ds för sig i lägret uppbyggt hafva. J« DelaGardie, hvars handstil den något liknat. Han hade ej ännu åter- kommit från franska aroieen. Gud gifve att vi kfapp väl hädan innan Ryssen fSr for mycket fram- steg i det arma Liflnnd och Finland, så skall han med Guds hjelp med många procent betala den skadan han nn gör oss, 1y här är ingsn trosspojke som icke längtar ätt få komma i hop med de långrockarne.

Mt hade till de. Jag tror att det väl kan gå an, särdeles om E. Mt några arantager dervld i hvad det kunde vara tillbjiider. Mts Råd och förmyndare:? Den särdeles faveiir £. A Monsieur It Bar. Carl, att han eller rättare Sverige vann alls intet af sin största seger. Genom envaldeit olycka kunde Sveriges in- tresse blott bevakas — såsom det skedde vid Fred- rickshall.

Om alla fått anfalla det mäktiga roen osvenska partiet inom hären, hade K. Carl, mot för- ödmjukelsen att lyssna pi sitt folk, undgått nrödinja- kelsen att bo som inhyseshjon och utdrifvas som en passlös ur Turkiet. Måtte TvAllenaregerandetn lära mycket af hans olycka.

Ti få längre fram se meddelanden af dessa på Måns Stenbock och andra gode Svenske män, af- vundsjuke, likväl tappre Generalerne. Vi klandra ej dem, att de främst sågo på det transbaltiska Sverigei fordel.

Vellingk anför att han ej gjorde det. Till det transbaltiika Sveriges patrioter föra vi Gref Otto Wellingk, genom den skngga han söker kasta på en Dahlberg, en Stenbock m. Gref Otto WeUingkj Förleden lördag kom kapt. Gullenlew och franske Ambass. Barts skepp varit och helsnt på Prince de Conti och spisat med honom; Tisdagen gick Capit.

Bart med sitt följe åter till segels, men blef väder- drefven vid Falsterbo, hvarifrån han torsdags natt. Några af allmogen kunde ha 10 k 12 mil till bemtningsstället; men O. Wrede, sine dato, men tydligen d. Wr« rar Chef för Sjöföriraret. På Magasiner- ne har jag ock flitigt låtit arbeta efter jag sjelf fot- råde med, så att ett godt förråd är i detta Gen. Han lärer jemnväl H. Ovisst om han gick directe på Narva, eller delade sia makt, sändande några mot K.

Gud gifve Jag kni»» de få revangera mig på de lättfärdiga Ryssar, som liar mina kostboer varit i Ingermanland, uppbrändt godsen der, så väl som — — ruinerat och boskapen och unga HSstar borttagit, efter det så hastigt till- gånget att man ingen ting fått berga och på de 4uio jnånar har jag icke en halfore fått i tractamente, så att det ser illa for mig nt,.

M;t velat strax reflectera på mitt underd. Jag gaf och strax vid handen att sSktf att draga nior Ryssland contributioner, till den ändan gaf H. Wie sila myggor och svälja ca- meler. Jag hoppas dock att tiden lärer ändra många oredor — Copia af det Memorial tom d, 25 Novemb. Och jmedlertijd at Cavalleriet for fourageb akull, måtte i byarne på andra sijdan om Purtz för- läggas till des hästarne kunna komma sig före igen, och Regementerne ifrån finland få sine recruter, sampt dhe siuke och blesserade blifva friske, ätt de till si- na Regementer komma kunna.

Otto Wellingk skrifver en för Generaler i, den tiden ovanlig vacker stil ock visar sig ha innehaft fiin tids bildning. Rätt vid jag hade slutat kom Gref Stenbock tillbaka med he- la partiet och som Öfv. Tiesenhausen jemvftl skulle gå öfver isen till Audowa, altså tScktes E. Den förres förrättning och den sednares förfrågning har jag sändt H. Mt tillhanda,, som är rest litet till Lifreguet, hviiket står T mil på andra sidan om Dörpt i de Kirrtnmpäsiske.

Lais Hvilket ändå måtte gö- ras, så framt H. Mt icke continuerlig vill sända escoi4en med, hvilket mycket fatigerar troopperne. Och kan E« E. Wrede från Wesenberg d. I dag resolverade IL Mt med Armeen att härifrån uppbryta och fienden lUtaqiiera, som har sitt läger 5 mil på denna sidan Narva, hvilket är väl forskansadt.

Pultavaé En kort berftttelse om det som sig tilldragit boos Hans Kongl. Man ser hfttafi att R, ej geraa gick mot Narra, xm Dsi.. Majorcn Meyerfdt till Zaren att fSrtSka om ett atilleatånd, beni: Majoren vähl till och ifrfa sio herre igen, hvarmed bana Majst var nogder, pch det straxt vftrkställtey General Majoren, antrftflPade fSrst ett. MRJoreo tillstånd och resepaas af Zaren att der medelst ksnoa fortsätta sio resa till sin herre hvilket honom afslop, aå framt han icke ville gifva ain revera ifrån lig» att antingen -sjelf inom en viss t jd komma tillba- kas, eller ocb låta sig utväxlas emot en rysk office- rare af lyka Cai: Men huruledes Konungen sig emot dess Herre utlåtit, kan man intet egenteK veta.

Konungen Camperar uti det största af dessa Tällter, hvarom« kring Gouvernenren af staden Bender låtit sättja 3 stora macbiner, som skola representera tre Cronor uti hvilka alla nätter en stor Eld uptändes. Tarlariache muhiåhsnorile sampt hästar- ne skulle föras uth med till parade, hvilket folket där år orten särdeles behagat, att Hans Mayrt gjorde sfldant Tärde af dhe undfångne presenter, Konungen har skickat Neubaur som tilHorende rarit den Zarische Printzens Informator till ' den Turkiske Keysaren, med tacksägelse för all den ynnest ech assistance, som Hans May: Majorens Plånbok, pro memoria uptecknat, de partienlier bref sojm någon haar ifrån sine aohdrige bekommit, tahia icke häller om något särdeles förehafvande tvifvells utan med flijt, men så mycket gifva tbe lätte]: Feif sändt från H.

Htis- wedel i Hamburg, skrifvande till M. Hård, som är Capt. AL önskar resa deriftin, der haa ej. Lillie recommenderas till Öfverste: Capiki Baschin bada nyss varit hps Kungen med ett bref från Kejsaren. AL Konung Stonislans skickade nug förleden viQtras ifrån Bender och hit till Tyskland i i många sina angelägna affärer och spm han då ej var i stånd att gifva mig några respengar, så bar jag måst göra resan på min egen credit.

Måtte nu vår Kung vara från de förb — Tnrkarae. Hogwall från Bender till Gref Fab. Wrede, hora fredsverket na ej kunde bringas vidare, sedan Sjö- makternas Ministrar så mycket begynt blanda sig d. Summa 1,,25Z Dera betaltes: Oriait, om han ändå fick hrad iaii begärte.

Bendern pch Hogqvartor«t Tijd By«ii Warnt d. Höggers barooiserande , och sedan genom deras brodersonsons Daniels adoption och introducUon Noch-på Ändan af huset är Hans May: Sedan stor Salen och så förmaket med dörar ut åt med trappa i Vinden utj förmaket logerar H: Vijd norr ändan 9teg är H: Follmakten Tar väl änna ej utskrifven.

Då Kungen sysselsatte sig med att göra Kungar, var väl billigt, att Registratorn gjorde Öfverstar. Maj, Däker ut till sig. Gör er flit, att bringa Regtet i godt stånd. Rådet Welling, som nu Commenderat arméen i Gr.

Gyllenstjernas ställe, har fullmakt att tillsätta officerare. Turkarne ha nu fi rklarat Ryssen krig« H. De Bascbor, som äro här med troupper, göra bos H.

En Venetianer, som ville passera canalen och gaf eig ut för en svensk, fick bra stryk nSr Tnrkame märkte, att han intet hade sagt sant; men med all den heder oss vederfares, önska vi oss dock hjerteligen härifrån. Han gör det makalöst mycket, om Bror för mycket pengar med sig, att ban må få åter det ban tappade for några år sedan. Ekeblad, , att det var aldeles ovisst, bvart II« Mt begaf sig.

Dog ' som CanzliBad. Förväntas förslag på Under- officers' bekladnadspggr. Foralagaa ia- fittedtadet mad första Trän aUa Öfverslarae. Mt bada rtsolvarat d; 26 Febr. J 17i0 ficfe GeaJklaj. Medel Toro, enligt Offieerarnek försäkran, i fSrråd; fSrskotter voro af rotame incawerade och.

AUniQgéo knis oi4 iJii! Wredé, huru det året frän första öppel vatten Amiralitets skepp i dartscrona redan e: De Hamborgske medlen hale ej afb5rts. Han häda ofifti erinfal' Anrir. Aiitira eMralan feoni barn i förgår d. Na ikntlé 8 gånttin'» fl«r Scbootb. Född I 30 Mart f 4. Htad kan utrifttae med lämniH hiinder. Ingen köpman ger ci: Aldtig bar Awiraliiatat yali aå tiH.

Contoret begUr , Rdr. Svenske och satt i deras bröai att: Wrede, om nddvSndigheten, att de verk som uppkastats vid Råå oeh Helsingb. Ansåg behSfligt, att ej gö- ra sig säker för K. Vänstra jQy galen af. Soldater hela den fientel.

Infant {isack Wattrang; Torsten Jegerhorn. Det både ekett ponr allonger vatré vie si neceisaire au publieq. Allt som han verkal skulle göra hans ii emi»ira etemelle« C O. Bonde ' skref år d. Ystad d- t6 Febr. Mariestad d« 23 Febr. De utsökte panterne kunde ej in- lösas. BethuAe ooh idkada aina axarcitier; gick al in Tid fraoaka artnaen och var d.

Faittea moy promtemeut Savoir ceqae voua aus intentioné de faire. Comto Guiicar hade dertill mycket oontribaerat. Han ha«- de vnnirit 99aVec la trouppe qno f ay commandé asses diionnenr. KoogL Con- firmatipnen daterades i fiender d. Wrede, som uppsteg till. Midtleiatid, loéh frlb Ysdia. Maj« blott att hålla si; Tid dem. Då Konnngea i Ang. Carl takea till sin dijudication. Mt fpnn Täl gjordt, Uksom han biföll restess fördelning till armeens be- hof; men idaille»Reg: I l4ind d« 20 Nov« atfördades en förorda.

D« 17 Dee» förbödos Officerarne att föra med sig på marcben vagnar eller kärror; Gen. Profvet hade i KrigsColl. Hcidngajrne hade i höataa fört allt siu till Sthm« Det finge köpas i Sthm till 20 niu kpnu A.

Landa- hfd» Cedercrenta Tille dock på sin haaard låta dem. Besdenf biel emeliertid aldeles confiu. Som Rotarne na slappo utgifter for Tält, synas de böra ersStta det med utgifter till tross. Skall man na pålägga rotarné, som betalt 6 daler för paret af skor, att titlftgga en daler, sedan skomaknrne vftgra att sy fÖr mindre f An liveriskornal Eller skall soldaten tillägga den ena dalemf Hand- skar och gehfttig til!

Säkert är, att i K. Carl XI ernade fa- miljen, an det familjfadren ijelf önskat. Planchen till XIV Delen upptager: Jotuu Alttrom, Alstromer CommerceR. En af de XVffl i Sr. SlafbandleoB fiende, menrå- akovän. LancaBterska Vexelundenis- ningimethodens grnndläggare. Dessutom anfpres rörande realisationen: Jag önskar att denna Financeplan må kunna verkställas. För mig ser det mörkt ut, innan jag får öfvertygelse hvar den fond af silfver skall tagas att inlösa nära 7 millioner Itdr riksg.

Brefvét vittnar om arten af Konstnärns kalaser. Youles Ypus tne fairet Phonneur d'accepter mon oftre de lui faire compagnie avec quelques autres de Votre connaisr sance, Vous m'obligeriez infinement. Men att Araberna måtte det ock be- 8 ripa, måste jemväl det tolkas på deras tungomål.

Hao visa- de sig ur ett fenster, folket samlar sig, de förste af nyfikenhet, de andre för det de sago de förste före sig. Man hvissiar, ropar Aristokratel Traifref Vo- leur! Hjelten, vare sig af etourderie eller mod eller fylleri förblifver o- rörlig. Folkets rascsi var oheskrifligt. Han studerade der orientaliska litteraturen. Ske vikarne pä Wermdön.

Tetsinsy lagen ur hans gralnlalionsbref till Gref P. DelaGardie, då dennes son Jacob födls Til- lagdt, sedan rummet sa medgifvil. Vtterclo i Köpenhamn p. Hjelmhorg i Zweibruc- ken p. Carls och Caroliteraaa lektyr. Berättehe rörande ån revolutionjdr- fattad af J. DelaGar- diet Jörklaring ror.

Således får han erinra, att han foga haft ögat på mäng- dens' tycke i vår tid, som fordrar »frappanta", 99pikanta 9, »roliga? Skulle någon som läser de orignaldocumenier framdeles, hvilka här resumerats, ej finna pä det ställe, han anträffar, en här meddelad uppgift, roä han påminna sig den härmed lemnade underrättelsen, att Utg. Den som genomläser allt, som Utg. Sällan torde de dock förvilla.

Fabian 6eh Hen- rik, r. Carl Xlh Krigarg 2 D. Olof i Trondheoi Om sädesbrän vinets rjfaka extraction kan faaraf intet tvifvel tudas. Dervid kunde granpåkeri behttlvas. Sundenökt ock förklarat, läs: Om Siquiers ''synnerliga förtroende'' hos U. Eleon» se Geyeri Friktuiid p. Tillägg till brefven i VI D.

Nih Biel- kes fasta och lösa egendomb, som nu for tijden fin- nes vera satt i qvarstad, och ännu är orörd oeh odi- aponerad. Det alla som vederbör hafva sig hörsam- meligen att efterrätta.

Datum ut supra Carolus. Romerske Senatorn Or ef Nils Bielke. Bielke akref från Rom d. Clas Ekeblads Grefvinna, skref flitigt från Tbunarp — till sin svåger, synnerligen då han — 33 hade en Pro- cess med Landshfd. Funck, dervid Fru Eva tillade i ett p. Rådet, att det fikedde bro- man största orätt» Gudb hvet att vij är på alle si- dor trängde och det ena efter det andra förtretlighe- ten på kommer så jag rätt nu blir disprett?

Förha- lande med processen föreslås genom alt R. De hade för öfrigt sina räkningar. Mt i underdånighet iugifvit om Cessioner, hvilket skulle nästan ge ett' sådant anseende, som H. Klia- choustr5m« utgaf E. Af Concursmassan kunde blott fr. Skuldsedlen var be- lagd med 13 dalera karta. Arch, finnes en egenhändig uppsats af Friherren, upp- tagande: Comte de Saxe lär af undfånget gift varit dödligt sjak. Hamiltons förraltniag af K. E—a åtgärd också rardt befriad för en K.

Haiidpgr för Operathea- terns utgifter —04, hrilka Frih. De 14, Rdr som vid proolamat å K. Falkenberg och Wrede, Gref Fersen, Öfverlntend. Skalden räknades nära 70, Gref Fersen appsatte na ett regisiente till Frankrikes tjenst, sem bar hans namn.

Här var ett spelraseri. Doc de Boaillon förlorade for några dar aedan på spel med Kungen 1,, Livrés. Gref- vinnan spelar här sällan eller aldrig. Så var det intet en tid i Stockholm. Ur hans egna bref ocb handlingar. W erkänna jtrax aU depna Grefve, hviiken kan väljas som, den sjunkande, sjelfständlga aristokratiskt liberala feodaladleus tidsbild för slutet af K. Wrede framställer deti adlea som omfattad» enväldens principer. Carl XI prisade honom för fortjenster och ära, men klandrade hoqom för mindre uppmärksamhet på.

Mycket ajrbete för den rhiga lönen. Handeln ligger helt neder för krigets skulK Olive- ftrantz är en elak menniska att bafva att göra wmå. Han söker nog rifra upp afdömda saker. Den som rådt M. Bettre att lida än föra process, der ntglngen alltid är oviss. Gref Johan villa i Tallgam taga från benna det han genom Béductionen mist i Pommern. Documetet skall nu finnas i Tranans contdr.

Mer att beklaga vi aom minte efterlefva. Dock Gndi allt hemstaldt, som korset ger oeh förer det till en god ända. Vi ha anföit ut- drag ur hans bref och tro oss- uppdaga, en ej rioga båtnad af reduetionens hemsökelsér genom attlSogre fram anföra ännu ett af den genom nöden förädlade Herrens bref» Här i Estland är liksom i Sverige stor fattigdom genom rednclionen, att man intet har bröd i sitt hus; men högfärden är större cch intet mindre hos den så hemsökta adlen.

Mt Konungen både benådat Gr. Mls skal- le ha halfva Gen«Gouv: Hafren kostade 15 daler T: Grefven hade gjort sig urarfva efter sin broder Jacob Casimir. Alla ryuar- byxor måste nu vid Adelsfanan vara af elgshud» Gr: Hennes Advocat sSpsig full hvar eftermiddag och hade i Kyrkan fått frost i näsan. J; Forbas eguiperat hononii erkänner han i färut anförda bref. Folket på gårdarne äro så ut- svälta, att de ej kunna arbeta, om bon éj kan skaffa dem utsäde, så blir det öde. Sjelf hade hon utsatt allt sitt guld och silfver fSr pengar och bröd.

Skälen kunde hon ej anförtro pennan. Här skulle ej längre utnämnas några K. Rådet fordrade uppgift blott på en; men han rostade ofta på 4. Sekreta Deputationen gjorde emellertid anmiirt ning mot honom, att han då målet 2: E«, dömande i egen tak, ej låtit hopom få njuta Sveriges lag och exsecutionsttadga, mindre något lagligt proeedere till godo.

I Contri- 21 iméf rskrifva. Ekstodt undfick Hofrättens befallning i; 24 Äpr. Nu framdrogos andra yttranden, helat Pr's jäf mot alia utom ett vittfie masta godkän- nas.

Han hade neniK vid pkattaiagen med Kila härad, der Öfvat Granfelt hade direktion, då en person anmärkte att pésaessorn af ett laxfiske ej tUte aå hög skatt, om han ej skuHe mineras, sTarat: Rådman- nen i Carlstad ledamöter. En badé botats ned handklofvar, som ej efter bana förslag ville lita beskatu sig» Påettt ioi då ban h5jt skatten fSr minga dfver förra åreti, hade ban sjelf dervtd sagt: Bnkp patronen Beagi Omet. Han for- klarade aig darmad mena CroBmera skaltaiiig, bvilkei» akadat krooao till 4aK s.

En anklagelse var, att Pr. Na såg han slut på all den nåd och mildhet, bvarmed K. Troligen kun- de väl några i Dec. Taggar brunett , hardcore sex , hårt knull , modeller porr , stora bröst. Taggar sophie dee , busty teacher , daydreaming. Taggar bigtits , pussyfucking , avsugning , redhead , mus. Taggar gag , puke , vomit. Taggar stora tuttar , doggy style , milf.

Taggar gruppsex , cum i munnen , milfs , dildo , särskilt allvarliga. Taggar cum , brittiskt , stora tuttar , juggs , läraren. Taggar stora bröst , homo , brittiskt , latin , hd porn. Taggar brunett , stora bröst , avsugning , särskilt allvarliga , milf. Taggar brunett , groupsex , brittiskt , stora tuttar , big butt.

Taggar brunett , suga , stora bröst , oral , omvänd cowgirl. Taggar solo , twistys , onani , sophie , dee. Taggar oral , brazzers , porrstjärnor. Taggar suga , avsugning , stora tuttar , naughty america , fan.

Taggar stor , bröst. Taggar brunett , slicka fitta , fitta jävla , titjob , avsugning. Taggar brunett , oralsex , deep throat , vaginal sex , kaukasiska. Taggar brunett , hardcore sex , avsugning , stora tuttar , mus. Taggar oralsex , analsex , avsugning , stora tuttar , ansikts. Taggar babes , stor kuk , blandras. Taggar brunett , suga , avsugning , stora tuttar , fan. Taggar stora tuttar , porn. Taggar sprut , ansikts. Taggar sprut , stora rumpor , blandras , stora naturliga bröst , hd porn. Taggar brunett , stora bröst , striptease , avsugning , porn.

Taggar brunett , suga , avsugning , stora tuttar , naughty america. Taggar brunett , vaginal sex , kaukasiska , cum shot , rakad. Taggar bbw , fan , cumshot , ansikts- , ass. Taggar bröst , stora bröst , brittiskt , milfs , onani.

Taggar oralsex , vaginal sex , vaginal onani , cum shot , licking vagina. Taggar hardcore sex , stora kukar , avsugning , stora tuttar , titty jävla. Taggar oralsex , deep throat , vaginal sex , kaukasiska , vaginal onani. Taggar avsugning , stora bröst , brunetter , porrstjärnor , särskilt allvarliga.

...

Tiesenbaasen, Estniska Regr öfrst. Kruse 3 Mr af Lif- Reg. Leijoitbufrad 3 Mr Wstg. Gyllenstferna, 3 Mr Smal. Grotenfelts Fin- nar Öfrst. Axel Alvjd Mardefelt, Södermanlands Öfyst-. Nils Djurclo, Calmare ' LUns reg.

SparvenfcU, filft- borgs reg. Fägersköld, Wvst- götha Dals laoo» Strömberg, Ska- ra bMrgs Maijdel, Taraste- hus reg. Georg Knorring, Hal- »inge och Gestrike Kampenbttsen, Österbottens i2oa Lorens Creaz, Björneborgs reg.

Bredberg, Nylands v Cronman, Sa- X Tolax och Nyslotts Makliers Svenska Lif- Regemente Falvburgs MIslmökke ' Reg. Carl Gusuf Skyttes NiVi Gyllen sliernas Bré- miske Gen.

CaralJkrie Dragoner infbnterie Btinima Stunmarum itm: Ur bani bref till Gr« Fab. Carl Xlhs fdrkiaraa- de som toiyndig; och motsatte sig reactionen mot K. Rysser år intet lust att slåss med, emedan de intet stå soin andra» och bada isjsn Tarit pä vattnet, sade H.

Men «ä fS vi. Det var ej retfanehement, som andra, utan knnde féllkoialigen pesiera för én fästning, si aib. I éag marofatra- de Grrf M. Sianbock med ett detadiement tiU hfiit oeb fot in it Ryssland och: Af äro i qvarterea ej mer qvare än resten är på alla orter efterlämnad, sjake eller döde fÖrutaa dein som stupat i action.

Näst gardiet är jag den starkaste. Han tkulle taga med sig några bilder o. Namnet är under tecknadt med ryska Charakterer. Kungen bkf under, lårpipan bröts» Vi boro Kungen in. Ministern Gref Zinzendorff är den bäste legat vt någonsin fått frfid Kejs. Af fienden blefvo 4 Öfverstar på platsen; fångar, döda calculeras till ; men hvad som i moraset drunknade är otroligt.

För oss stupade 4 och blessera- des 10 öfverofficerare, man döde och väl sa många blesserader. Mt fått IKreetoriam Sfver Com- mistariatet. Na gick det annor- lunda än dä det berodde af Lagercrona. Ett convent skalle nn hällas. Ett uppror bar dock nyligen varit bland Palatinateme. Det var en obstinat fogel. FSrrfio af- skedsaodiensen slöts, stal han sig dä hem att berätta fSt de Sfrige Legaterne.

Det synes som H, Mt. Grefvens Inkomster, hvil- ket irar vfil och lyckligt för den fattiga familjen. De- puterade hade ankommit frän Warschan, men kungen lät genom Piper säga dem, att som de ej' vore gene- telt sände af repnbliken kunde K.

Mt ej mottags 11» lem. Kungen for na 5 å 6 mil om dagen få att innan kort kryckorne lara fä med Guds hjélp brännas upp» Affairerna hade aldrig- varit mera favorabla. Kungen af Polen har upp- vecklat några Cosaker att attaquera repiibHken i Ukraia, öfvandes der ett fasligt tyranni, så tnt de fornäniste herrarne komma hit till vår Kung och be- gära protektion. Cardinalens gods låter K.

Enfin alla klo- ka judicera att K« af: Nöteborg sfäges haf- va gått öfver. Yi taga contributioner of- Ter allt. Han bar fått ett bårdt bref, men hvad aktar han det, som gSr Sndå hTad han vilK Har ock gripit an Gardiets pengar, med mera som är oförsirarligt.

J hade order att fora recmter hitf hit; deremot hade ingen annan order att taga dem Ifrån eden Enfin ce sont de peauvers procedé de åenx cotté. Mejerfelt hade njss inbragt med sig 50, Rdr i contribution, alla roro Täl klädda af de skor, strumpor och kläde Stenb« fört med sig. Det lättfärdiga Pottockska huset, som i vintras, näf de Toro hos Kung Carl, lofvat stå bi med 15, man, hade nu affallit, ja en af deras familia var af dem hitsad på oss, när vi gingo från Lnblin» Nu kunde de med man ej slå mer än en föudrick och blessera några; men förut hade de slagit ihjäl for oss öfver 80 sjuka och sjnkvaktare på vägen från Lublin till Caamir.

Mejerfelt, utan att ana detta, ha- de skickat för ringfei escort med dem. Och så hade Kungen i vintras ej allenast befriat deras goda från Contribulioneri ntaii och gSvit dem ofre? I yerlden Ur ingen otrognare nation ftn Polackarne. Mt nu vili hvarken tro den ene eller andre. August sj tmma dag lät exequera i. Der måste Svenskarne vika fÖr Saxarne. Carl som sporde detta log och sade: Många drunknade och en del stuckos och skolos, ihjäl.

L« Boncbt, c tlfirit Sl. ConqneBter äro hlkr ej att göra. Rid- derhjehn ftr sjuk förd till ISgret. Na Commenderande General Nierot a qui la faute est qnil a fxposé cet bean nionde a la geule de rennemj. De säges vilja sfitta npp med 40, man. Staden har derpå strax skickat deputerade till H.

Slupza i Hogpoltn d. Mts onådiga resolution och. Gref Piper, att K. Mt declarerär, det H. Mt absolut säger utt han i dess tjenst aldrig. Wrede d, 27 NoV. Mt sin armé uti största hRStighet och genast gaf orders att gå på, som var kh 2 e. De gingo ock stra: Denne Erik Sparre blef sedan K. Bonde och Fendn Tbibou äro dödskjutne. När niprkt blef kotnmo Ifven våra i confussion, så att Garde och Dahlregtet träf- fade, mot h varandra och skedde deraf en stor skada på folk. De blesserade äro inqvarterade i staden och de öfrige af arineen hafva intagit Ryssarnes hus och kulor, ds för sig i lägret uppbyggt hafva.

J« DelaGardie, hvars handstil den något liknat. Han hade ej ännu åter- kommit från franska aroieen. Gud gifve att vi kfapp väl hädan innan Ryssen fSr for mycket fram- steg i det arma Liflnnd och Finland, så skall han med Guds hjelp med många procent betala den skadan han nn gör oss, 1y här är ingsn trosspojke som icke längtar ätt få komma i hop med de långrockarne.

Mt hade till de. Jag tror att det väl kan gå an, särdeles om E. Mt några arantager dervld i hvad det kunde vara tillbjiider. Mts Råd och förmyndare:? Den särdeles faveiir £. A Monsieur It Bar. Carl, att han eller rättare Sverige vann alls intet af sin största seger. Genom envaldeit olycka kunde Sveriges in- tresse blott bevakas — såsom det skedde vid Fred- rickshall. Om alla fått anfalla det mäktiga roen osvenska partiet inom hären, hade K. Carl, mot för- ödmjukelsen att lyssna pi sitt folk, undgått nrödinja- kelsen att bo som inhyseshjon och utdrifvas som en passlös ur Turkiet.

Måtte TvAllenaregerandetn lära mycket af hans olycka. Ti få längre fram se meddelanden af dessa på Måns Stenbock och andra gode Svenske män, af- vundsjuke, likväl tappre Generalerne. Vi klandra ej dem, att de främst sågo på det transbaltiska Sverigei fordel. Vellingk anför att han ej gjorde det. Till det transbaltiika Sveriges patrioter föra vi Gref Otto Wellingk, genom den skngga han söker kasta på en Dahlberg, en Stenbock m. Gref Otto WeUingkj Förleden lördag kom kapt.

Gullenlew och franske Ambass. Barts skepp varit och helsnt på Prince de Conti och spisat med honom; Tisdagen gick Capit. Bart med sitt följe åter till segels, men blef väder- drefven vid Falsterbo, hvarifrån han torsdags natt. Några af allmogen kunde ha 10 k 12 mil till bemtningsstället; men O. Wrede, sine dato, men tydligen d.

Wr« rar Chef för Sjöföriraret. På Magasiner- ne har jag ock flitigt låtit arbeta efter jag sjelf fot- råde med, så att ett godt förråd är i detta Gen.

Han lärer jemnväl H. Ovisst om han gick directe på Narva, eller delade sia makt, sändande några mot K. Gud gifve Jag kni»» de få revangera mig på de lättfärdiga Ryssar, som liar mina kostboer varit i Ingermanland, uppbrändt godsen der, så väl som — — ruinerat och boskapen och unga HSstar borttagit, efter det så hastigt till- gånget att man ingen ting fått berga och på de 4uio jnånar har jag icke en halfore fått i tractamente, så att det ser illa for mig nt,.

M;t velat strax reflectera på mitt underd. Jag gaf och strax vid handen att sSktf att draga nior Ryssland contributioner, till den ändan gaf H.

Wie sila myggor och svälja ca- meler. Jag hoppas dock att tiden lärer ändra många oredor — Copia af det Memorial tom d, 25 Novemb. Och jmedlertijd at Cavalleriet for fourageb akull, måtte i byarne på andra sijdan om Purtz för- läggas till des hästarne kunna komma sig före igen, och Regementerne ifrån finland få sine recruter, sampt dhe siuke och blesserade blifva friske, ätt de till si- na Regementer komma kunna.

Otto Wellingk skrifver en för Generaler i, den tiden ovanlig vacker stil ock visar sig ha innehaft fiin tids bildning. Rätt vid jag hade slutat kom Gref Stenbock tillbaka med he- la partiet och som Öfv. Tiesenhausen jemvftl skulle gå öfver isen till Audowa, altså tScktes E. Den förres förrättning och den sednares förfrågning har jag sändt H.

Mt tillhanda,, som är rest litet till Lifreguet, hviiket står T mil på andra sidan om Dörpt i de Kirrtnmpäsiske. Lais Hvilket ändå måtte gö- ras, så framt H. Mt icke continuerlig vill sända escoi4en med, hvilket mycket fatigerar troopperne. Och kan E« E. Wrede från Wesenberg d.

I dag resolverade IL Mt med Armeen att härifrån uppbryta och fienden lUtaqiiera, som har sitt läger 5 mil på denna sidan Narva, hvilket är väl forskansadt. Pultavaé En kort berftttelse om det som sig tilldragit boos Hans Kongl. Man ser hfttafi att R, ej geraa gick mot Narra, xm Dsi.. Majorcn Meyerfdt till Zaren att fSrtSka om ett atilleatånd, beni: Majoren vähl till och ifrfa sio herre igen, hvarmed bana Majst var nogder, pch det straxt vftrkställtey General Majoren, antrftflPade fSrst ett.

MRJoreo tillstånd och resepaas af Zaren att der medelst ksnoa fortsätta sio resa till sin herre hvilket honom afslop, aå framt han icke ville gifva ain revera ifrån lig» att antingen -sjelf inom en viss t jd komma tillba- kas, eller ocb låta sig utväxlas emot en rysk office- rare af lyka Cai: Men huruledes Konungen sig emot dess Herre utlåtit, kan man intet egenteK veta. Konungen Camperar uti det största af dessa Tällter, hvarom« kring Gouvernenren af staden Bender låtit sättja 3 stora macbiner, som skola representera tre Cronor uti hvilka alla nätter en stor Eld uptändes.

Tarlariache muhiåhsnorile sampt hästar- ne skulle föras uth med till parade, hvilket folket där år orten särdeles behagat, att Hans Mayrt gjorde sfldant Tärde af dhe undfångne presenter, Konungen har skickat Neubaur som tilHorende rarit den Zarische Printzens Informator till ' den Turkiske Keysaren, med tacksägelse för all den ynnest ech assistance, som Hans May: Majorens Plånbok, pro memoria uptecknat, de partienlier bref sojm någon haar ifrån sine aohdrige bekommit, tahia icke häller om något särdeles förehafvande tvifvells utan med flijt, men så mycket gifva tbe lätte]: Feif sändt från H.

Htis- wedel i Hamburg, skrifvande till M. Hård, som är Capt. AL önskar resa deriftin, der haa ej. Lillie recommenderas till Öfverste: Capiki Baschin bada nyss varit hps Kungen med ett bref från Kejsaren. AL Konung Stonislans skickade nug förleden viQtras ifrån Bender och hit till Tyskland i i många sina angelägna affärer och spm han då ej var i stånd att gifva mig några respengar, så bar jag måst göra resan på min egen credit.

Måtte nu vår Kung vara från de förb — Tnrkarae. Hogwall från Bender till Gref Fab. Wrede, hora fredsverket na ej kunde bringas vidare, sedan Sjö- makternas Ministrar så mycket begynt blanda sig d. Summa 1,,25Z Dera betaltes: Oriait, om han ändå fick hrad iaii begärte. Bendern pch Hogqvartor«t Tijd By«ii Warnt d. Höggers barooiserande , och sedan genom deras brodersonsons Daniels adoption och introducUon Noch-på Ändan af huset är Hans May: Sedan stor Salen och så förmaket med dörar ut åt med trappa i Vinden utj förmaket logerar H: Vijd norr ändan 9teg är H: Follmakten Tar väl änna ej utskrifven.

Då Kungen sysselsatte sig med att göra Kungar, var väl billigt, att Registratorn gjorde Öfverstar. Maj, Däker ut till sig. Gör er flit, att bringa Regtet i godt stånd. Rådet Welling, som nu Commenderat arméen i Gr. Gyllenstjernas ställe, har fullmakt att tillsätta officerare. Turkarne ha nu fi rklarat Ryssen krig« H.

De Bascbor, som äro här med troupper, göra bos H. En Venetianer, som ville passera canalen och gaf eig ut för en svensk, fick bra stryk nSr Tnrkame märkte, att han intet hade sagt sant; men med all den heder oss vederfares, önska vi oss dock hjerteligen härifrån. Han gör det makalöst mycket, om Bror för mycket pengar med sig, att ban må få åter det ban tappade for några år sedan. Ekeblad, , att det var aldeles ovisst, bvart II« Mt begaf sig. Dog ' som CanzliBad. Förväntas förslag på Under- officers' bekladnadspggr.

Foralagaa ia- fittedtadet mad första Trän aUa Öfverslarae. Mt bada rtsolvarat d; 26 Febr. J 17i0 ficfe GeaJklaj. Medel Toro, enligt Offieerarnek försäkran, i fSrråd; fSrskotter voro af rotame incawerade och.

AUniQgéo knis oi4 iJii! Wredé, huru det året frän första öppel vatten Amiralitets skepp i dartscrona redan e: De Hamborgske medlen hale ej afb5rts. Han häda ofifti erinfal' Anrir. Aiitira eMralan feoni barn i förgår d. Na ikntlé 8 gånttin'» fl«r Scbootb. Född I 30 Mart f 4. Htad kan utrifttae med lämniH hiinder.

Ingen köpman ger ci: Aldtig bar Awiraliiatat yali aå tiH. Contoret begUr , Rdr. Svenske och satt i deras bröai att: Wrede, om nddvSndigheten, att de verk som uppkastats vid Råå oeh Helsingb. Ansåg behSfligt, att ej gö- ra sig säker för K. Vänstra jQy galen af. Soldater hela den fientel. Infant {isack Wattrang; Torsten Jegerhorn. Det både ekett ponr allonger vatré vie si neceisaire au publieq. Allt som han verkal skulle göra hans ii emi»ira etemelle« C O.

Bonde ' skref år d. Ystad d- t6 Febr. Mariestad d« 23 Febr. De utsökte panterne kunde ej in- lösas. BethuAe ooh idkada aina axarcitier; gick al in Tid fraoaka artnaen och var d. Faittea moy promtemeut Savoir ceqae voua aus intentioné de faire.

Comto Guiicar hade dertill mycket oontribaerat. Han ha«- de vnnirit 99aVec la trouppe qno f ay commandé asses diionnenr. KoogL Con- firmatipnen daterades i fiender d. Wrede, som uppsteg till. Midtleiatid, loéh frlb Ysdia. Maj« blott att hålla si; Tid dem.

Då Konnngea i Ang. Carl takea till sin dijudication. Mt fpnn Täl gjordt, Uksom han biföll restess fördelning till armeens be- hof; men idaille»Reg: I l4ind d« 20 Nov« atfördades en förorda. D« 17 Dee» förbödos Officerarne att föra med sig på marcben vagnar eller kärror; Gen. Profvet hade i KrigsColl. Hcidngajrne hade i höataa fört allt siu till Sthm« Det finge köpas i Sthm till 20 niu kpnu A.

Landa- hfd» Cedercrenta Tille dock på sin haaard låta dem. Besdenf biel emeliertid aldeles confiu. Som Rotarne na slappo utgifter for Tält, synas de böra ersStta det med utgifter till tross. Skall man na pålägga rotarné, som betalt 6 daler för paret af skor, att titlftgga en daler, sedan skomaknrne vftgra att sy fÖr mindre f An liveriskornal Eller skall soldaten tillägga den ena dalemf Hand- skar och gehfttig til!

Säkert är, att i K. Carl XI ernade fa- miljen, an det familjfadren ijelf önskat. Planchen till XIV Delen upptager: Jotuu Alttrom, Alstromer CommerceR. En af de XVffl i Sr. SlafbandleoB fiende, menrå- akovän. LancaBterska Vexelundenis- ningimethodens grnndläggare. Dessutom anfpres rörande realisationen: Jag önskar att denna Financeplan må kunna verkställas. För mig ser det mörkt ut, innan jag får öfvertygelse hvar den fond af silfver skall tagas att inlösa nära 7 millioner Itdr riksg.

Brefvét vittnar om arten af Konstnärns kalaser. Youles Ypus tne fairet Phonneur d'accepter mon oftre de lui faire compagnie avec quelques autres de Votre connaisr sance, Vous m'obligeriez infinement.

Men att Araberna måtte det ock be- 8 ripa, måste jemväl det tolkas på deras tungomål. Hao visa- de sig ur ett fenster, folket samlar sig, de förste af nyfikenhet, de andre för det de sago de förste före sig.

Man hvissiar, ropar Aristokratel Traifref Vo- leur! Hjelten, vare sig af etourderie eller mod eller fylleri förblifver o- rörlig.

Folkets rascsi var oheskrifligt. Han studerade der orientaliska litteraturen. Ske vikarne pä Wermdön. Tetsinsy lagen ur hans gralnlalionsbref till Gref P. DelaGardie, då dennes son Jacob födls Til- lagdt, sedan rummet sa medgifvil.

Vtterclo i Köpenhamn p. Hjelmhorg i Zweibruc- ken p. Carls och Caroliteraaa lektyr. Berättehe rörande ån revolutionjdr- fattad af J. DelaGar- diet Jörklaring ror. Således får han erinra, att han foga haft ögat på mäng- dens' tycke i vår tid, som fordrar »frappanta", 99pikanta 9, »roliga? Skulle någon som läser de orignaldocumenier framdeles, hvilka här resumerats, ej finna pä det ställe, han anträffar, en här meddelad uppgift, roä han påminna sig den härmed lemnade underrättelsen, att Utg.

Den som genomläser allt, som Utg. Sällan torde de dock förvilla. Fabian 6eh Hen- rik, r. Carl Xlh Krigarg 2 D. Olof i Trondheoi Om sädesbrän vinets rjfaka extraction kan faaraf intet tvifvel tudas. Dervid kunde granpåkeri behttlvas. Sundenökt ock förklarat, läs: Om Siquiers ''synnerliga förtroende'' hos U. Eleon» se Geyeri Friktuiid p. Tillägg till brefven i VI D. Nih Biel- kes fasta och lösa egendomb, som nu for tijden fin- nes vera satt i qvarstad, och ännu är orörd oeh odi- aponerad.

Det alla som vederbör hafva sig hörsam- meligen att efterrätta. Datum ut supra Carolus. Romerske Senatorn Or ef Nils Bielke. Bielke akref från Rom d. Clas Ekeblads Grefvinna, skref flitigt från Tbunarp — till sin svåger, synnerligen då han — 33 hade en Pro- cess med Landshfd.

Funck, dervid Fru Eva tillade i ett p. Rådet, att det fikedde bro- man största orätt» Gudb hvet att vij är på alle si- dor trängde och det ena efter det andra förtretlighe- ten på kommer så jag rätt nu blir disprett?

Förha- lande med processen föreslås genom alt R. De hade för öfrigt sina räkningar. Mt i underdånighet iugifvit om Cessioner, hvilket skulle nästan ge ett' sådant anseende, som H. Klia- choustr5m« utgaf E.

Af Concursmassan kunde blott fr. Skuldsedlen var be- lagd med 13 dalera karta. Arch, finnes en egenhändig uppsats af Friherren, upp- tagande: Comte de Saxe lär af undfånget gift varit dödligt sjak. Hamiltons förraltniag af K. E—a åtgärd också rardt befriad för en K. Haiidpgr för Operathea- terns utgifter —04, hrilka Frih. De 14, Rdr som vid proolamat å K. Falkenberg och Wrede, Gref Fersen, Öfverlntend. Skalden räknades nära 70, Gref Fersen appsatte na ett regisiente till Frankrikes tjenst, sem bar hans namn.

Här var ett spelraseri. Doc de Boaillon förlorade for några dar aedan på spel med Kungen 1,, Livrés. Gref- vinnan spelar här sällan eller aldrig. Så var det intet en tid i Stockholm. Ur hans egna bref ocb handlingar. W erkänna jtrax aU depna Grefve, hviiken kan väljas som, den sjunkande, sjelfständlga aristokratiskt liberala feodaladleus tidsbild för slutet af K. Wrede framställer deti adlea som omfattad» enväldens principer.

Carl XI prisade honom för fortjenster och ära, men klandrade hoqom för mindre uppmärksamhet på. Mycket ajrbete för den rhiga lönen. Handeln ligger helt neder för krigets skulK Olive- ftrantz är en elak menniska att bafva att göra wmå. Han söker nog rifra upp afdömda saker. Den som rådt M. Bettre att lida än föra process, der ntglngen alltid är oviss.

Gref Johan villa i Tallgam taga från benna det han genom Béductionen mist i Pommern. Documetet skall nu finnas i Tranans contdr. Mer att beklaga vi aom minte efterlefva. Dock Gndi allt hemstaldt, som korset ger oeh förer det till en god ända. Vi ha anföit ut- drag ur hans bref och tro oss- uppdaga, en ej rioga båtnad af reduetionens hemsökelsér genom attlSogre fram anföra ännu ett af den genom nöden förädlade Herrens bref» Här i Estland är liksom i Sverige stor fattigdom genom rednclionen, att man intet har bröd i sitt hus; men högfärden är större cch intet mindre hos den så hemsökta adlen.

Mt Konungen både benådat Gr. Mls skal- le ha halfva Gen«Gouv: Hafren kostade 15 daler T: Grefven hade gjort sig urarfva efter sin broder Jacob Casimir. Alla ryuar- byxor måste nu vid Adelsfanan vara af elgshud» Gr: Hennes Advocat sSpsig full hvar eftermiddag och hade i Kyrkan fått frost i näsan. J; Forbas eguiperat hononii erkänner han i färut anförda bref. Folket på gårdarne äro så ut- svälta, att de ej kunna arbeta, om bon éj kan skaffa dem utsäde, så blir det öde. Sjelf hade hon utsatt allt sitt guld och silfver fSr pengar och bröd.

Skälen kunde hon ej anförtro pennan. Här skulle ej längre utnämnas några K. Rådet fordrade uppgift blott på en; men han rostade ofta på 4. Sekreta Deputationen gjorde emellertid anmiirt ning mot honom, att han då målet 2: E«, dömande i egen tak, ej låtit hopom få njuta Sveriges lag och exsecutionsttadga, mindre något lagligt proeedere till godo.

I Contri- 21 iméf rskrifva. Ekstodt undfick Hofrättens befallning i; 24 Äpr. Nu framdrogos andra yttranden, helat Pr's jäf mot alia utom ett vittfie masta godkän- nas. Han hade neniK vid pkattaiagen med Kila härad, der Öfvat Granfelt hade direktion, då en person anmärkte att pésaessorn af ett laxfiske ej tUte aå hög skatt, om han ej skuHe mineras, sTarat: Rådman- nen i Carlstad ledamöter.

En badé botats ned handklofvar, som ej efter bana förslag ville lita beskatu sig» Påettt ioi då ban h5jt skatten fSr minga dfver förra åreti, hade ban sjelf dervtd sagt: Bnkp patronen Beagi Omet.

Han for- klarade aig darmad mena CroBmera skaltaiiig, bvilkei» akadat krooao till 4aK s. En anklagelse var, att Pr. Na såg han slut på all den nåd och mildhet, bvarmed K. Troligen kun- de väl några i Dec. Nåde vid detta tillfälle får revange pfi sina forföljare. Den kunde visst för- tjena att aftryckaa; men torde ändå genom sin vid- lyftighet ej kunna påfSkna många läsare.

Som emeller- tid Konungen använda sin makt mot de förnäma, till dylika nskälmarsi skygd, som Skattningsmannen Pryss, så var väl bäst att snart få års Rege- ringsform, säkerligen redan skrifven, till grundlag. Ekeblad som hos KonuDgaa beklagat tig öf? Idewen skref till forsté Ombudsmannen Gabr. Adlen iakttog; afren samma formar. Savuii skref 16S3 till Drottningem Cam- marfiakal Aad.

JacobMon att få no Idn. Barbara Silrii» Richardt frauw. Man mmt bång svar till Carl XI, som fann hans begärta lön lika med en dfFerstes: Hotel hade gått i verkställighet. Han hade sedan ej fäft ett ore. Han tog sitt parti, for till Wien, gjorde en campagne i Ungern och deltog i belägringen af Belgrad Le Roi me comble de graees et de benfaitfir» L'espace de 8 mois je snls son.

Han »sökte la Chargé da Marschal de. Bristaa- de niedel gåfvo ny chagrin» Haa sökte då ett Reg: Han bar väl olyckligtvis titel af Kejsarens Öfverste, men dét skulle ej hindra honom från äran att bära mnskÖlten i den store K. Få läfa skrifyit den tiden en mera öfvad pictur ocb ett ledfgaie språk.

Grefve MaurUz Wellingk, slatligeii R. K och mst ett politiskt offer, skref d. SaL Mt skall hafva haft dea nådiga intentionen at behSfva och distingaera niigpl en gäng; ty kan väl intet förmycket vara, att jag an- killer blifva GenXteat.

Mtiner än mitt ÖfverCommendantskap och Sessionen i Re- gemingen« Äfven iSrr On han miste finna hvad des lyeka, han adkt, egentligen var, skref han sitt lefrer- ne till sin son, Kammarherren Gref J. Mbekant för sina stora natursgifvor och ooréenthga lefnadssfitt», hvilken dog före fadrea.

Denna aatobio- graphi lyder, som följer: Je naqtfis Tan le 31 October å Jamo efi Ingrie. Je perdis mon Pere å pen prez å Tage, quo roas avez perda vostre mere. On envoja le Senateur 42 SUaiBli,!

Je retoumai å Stade, ou je fus derechef låissé pendant dix ans dans Tinac- tion. Il ne tiendra qvä Vous, de tous rendre digne des premiers emplois. Je vous conjure de le faire. DLs lif ntt Aft i sticiKt.

Suffisla- 1 4m ledaii af Carl XU 4. Då han vid 35 irs ilder utfärdade siu MorgongåfTobref vat ban redan R. Bröllopet hade alatt d. Wrede från sitt bo ställe vid Nyslott, ernande sig till Wiborg, då han nära Rucholax prestgård fick en svår näsblod» att det stod som en strdm genom näsa och musa.

Han dog i prestgardes efter 3 dagar. Hora kunde dä fås bsistefoder? Man visste sig ingen stund säker for Rysisen'. CammarCoIIegium hade hos honom recomroen- derat 2: De o- rigtigaste fogdame i Uppland. Wiborgs sUd skref d. De kunde ej gå ur staden ulan att atrax vara i ett främmande rike. Profit a la Svede ea commerce. Quseritur in Latio Fabiorum Maximus ipse Frustra. Majorem Svedicas orbis babet.

Has Tibi, Celse Comes, raerito pro munere Taudes Alque loco Strenae Calliopeja canit, Wrede älskade trädgårdsskötseln och förskönade derigenom sina gods«. Granatträn med dnbbelblommor Mixtus odore Citri 9.

Träden pä Häringe värderades till daler däribland 12 st. Meloner kände han säii4a sia dotterdotter från Arboga Wrede till sin gon, C C» Wr« ljeoitg5rande Hofmarskalken hoa Konuogeor Jag vill iotet annat förmoda, än att man der neira vid Hofret är underrättad om Ryssena ruptor. Soart Bpörjea väl hans tyrannifka framfart. Mt och dess trogne under- såiare tillfogar.

Gad late det lyckas. Ministern säger ock, att han med det första vill gå samma väg. Jag vet ej barn det kan gå. Här gar stundom långsamligea tili. Öfverste Stakelberg kom nyss från ärmeen och berättade att Cammar- herre Säck på Poln. Republikens vägnar ankommit till K« Mt att begära Andienoe för den s rax efter- kommande store Ajnbassaden.

Die Vollkommene Grotsmueii und Magnificentz von J. Gn und Herrn Hr. Sedan bana Farfars bedrift besjungits: Carls ord blifvit ett verk, Tyskland åter ärar honom som Furste m. Dog i Sve- rige. Detta SchabacU poett yiiar att Wrede var denne atländnings patron. Mt bom ban »med Nådigt nöje» sett af6t« - TOns onderdiniga skrifvelae af d. Dervid förekommer ett Kongl P« S. Då Grefven dött 17f2 d. Coucof dant vdtima primis.

NeuCro terrin» ab igtfiD. Per secala cuocta virebit» Vid fotterne på kistan: I likramaiet sågos Enblenter med yersar nnder på Svenska och Latin. Hans testamente varXdateradt d. Der var egendam famlad jnej beisked. Ladei vid arfakiftet efter Agn.

Horn Cor d. Detta var Tid Häringe 33 i T«; vid Ham. Vid arfskiftet efter G. Kmus lades dessa gfirdac blott till d. Härmed hänger sä till- samman, att när alla Koogsgårdar enligt års Rikabesl. Akren gaf 5 å 6 komet. Ängen gaC blott lass, hade andra år gifvit , ja Humlegården hade gifvit 30—60 Lispund om året. Vid tegelbruket tillverkas 40—50, tegel ni« m« UpplanA Öåtanå Sätesgård af 6 mantal, item ri och rörs 61 hemman 1.

Årligt nuäde 37 T: Lägges till Ii T: Bädard 3 mantal, åkren 24 T: SAälbff i mantal, åkren 22 T: Iand, äng lass. Jleiulti sätegård 1 mantal: Ängen ger lass. Lägges Ull Ttors ränta, pä hvar T: Ången 8 lass hö. Läggen med 1 T: Ban- an i KronoJordeboken: Kr« och med 2 ryttare munderingar belagda. Lagd således Tid års arfskifte till 70 T: Ntempä ladugård — är lagd till 36 T: Lagd fSr 63 d« s.

Malla Bqf bM underliggande byar, doneradl af Joh. På adels rasujenst Arrende samman 44S — Häringe loiten östanå lotten Sdinl. Dei Finländske och Estländtke godsens ansåg man bäst att ej fördela, förrän fred blifvit. Fabian Wrede begrafvits, andog hoB ' daler säkfirl. Jungfru Fröken Meyer, 30 d. Gatl Hård och öfrerlpsp. Lilliequist, förlamad o» a. Militärenkor utgöra största delen.. Hikedom och fatiigdom framatå jerate hvaraBtba» våAm reaultater af samma krigssystem.

Boethmsj som kunde ge foIj, qvitto: Fru Änkiegrefvinna har jag undfått oo be- kommit genom H: Christine Leionbnfvttd 30 dal. Han hade nyss' genom Tådeld förlorat all sin e- gendem; återkommen ur långvarigt fängelset för sin öfvertygelse, att Enväldet ej var en Gudom- lig skickelse.

Örkbo 1, Ben- dabo I fSriQ. Smadtbo 1, Fasubo form. Wallikflgs 2; ränta ttiliammatt d. Casr CoUegiom och Koogl. Deroa le; Akademiaos otgifna StipaodiidonatiottabraC» Att Grafva Fab» Wrada aj blott oflfrada sina ia- sigtar, tin arbatskraft och sin lifstid åt fideraeslifl- det, utan äfven af tina penningar, bavisar äfvea ol- ja nda documant: SilM- mynt som til Hennes Maij: Uig» har anfört utdrag ur dy- lika från Ambassad.

Men desse hafva svarat, att det hafver en annan beskaffenhet med Lottringen och att Eejs« hade fria händer på tractatsorten att göra sitt bästa, då alla de allierade voro skyldige i kraft af det sto- ra förbundet att bifalla honom deri« Den Spanska har mycket tält emot den. Omsider hafva de frågat hvad säkerhet' man hade af De Cailleres, att det som med honom voro aftalt skall efterkommas? Hvarup- på är blifvit svaradt, att han har en utförlig fullmakt och har tillbudet att göra en förklaring mot K« Mts Miniistrer, när Sveriges medling blifver antagen, som skall den förnöja.

Som den Kejs, Hr Zéiler anger air. Sedan de Kejserlige åndtl voro färdiga att träda i handling, hindras na sakes af de Spanske, som påstå, att de Franske först eftet deras lofven måtte förklara sig öfver en ingifven li- sta.

De spanske stridda faller deremot, mer-. Hr Zente skall bafva tramvmt ea skriftlig uppsats, h varpå denna Ambassaden sig gnior dar, men jag bar ej sett dem. XIIs segrar; men unån äro misslynte i den inbillningen att K. Denna fraktan gor svårt för L. En Svensk Consul föreslås pä Canarieöarne. Han hade talt med Radspensionä- reil om trygghets beredande mot kapare för Svenske undersåten — D. Mts beskydd och har dem noga examine- rat.

En af dem har bott 20 års tid i Ostindien och vet temligen till den handlen. Jag ser intet betäo- kande mer på H. De som pengar vilja forskjuta söka deras vinst. Derföre syns vådligast, att man gåfve H« D. Nu har den febern hunnit till — folket» hucusque blott i Frankrike. Det rar denna theori» K.

Carl X Gu- staf ogillade hes Wexiopius ech P. HAr eke eUjest vid Hofvet odi uh aoretftdee ii mfiaga frigör och diieurser, temfigei anetSUige ibland, om? Tydligt är Dansken ej att lita pä, om han får appai af andra potentater. Marquis de Torcy hade. Sveriges Konung omfattades af re- geringarne såväl som folken. Denne red pä en hvit skymmel vid Clissow och commende- rade, då den Öfverste, som commenderar Beucblings reg: Tar dyrt, oenil 40 Rd.

Desse Herrai i Ministrar hade neml. De komma allt så på Englands betal- ning och skall betnälte Grefve, som nu f3r tiden är Mignon vid hofvet, i år anföra allt det som England betalar neml. Han säges begära 15, dertill af Holland, hvarmed han vill fSrdntva Be Bouflers eller åtminstone tvinga honom till eo tålt- slagtning.

Lillieroth har vederlaggt i Holland det ryktet att H. Mt är engagerad med Frankrike. Carls lårbrott, hvara Utta läkan- de Nordberg tillskrifver i andra rnmmet Konungens nykterhet han drack efter blott vatten yttrar Fr.: Baa 83 lUskar och estimerar H. Der ti ej skett, hade det varit af misstag. Han ursäktar sig pä allt sätt, nco till fis öfvertygande.

Påfven förgrymmade sig mot w prest, som ofvergått till Lutherska Kyrkan; vm sedan K. Carls sista seger får Prestea vara i fred. Adolph Johan, skref från Francfourt am Mayn d. VVrede, sändande ett kopparseycire och en visa, sbra i staden utkommit öfver C Xlf, Sni- ken prisades af Katholiker så väl som ProtestaDter, Det Schlesigska Kyrkoväsendet ordnande hade mycket verkat denna popularitet.

Prinsen at Dam- stadt, som var i actionen med Gen. Var aldrig tåld vid Damst Hofvet såsom liderlig. Bauer, som na är med Zariske armeen, är som af en förlorad köpman häc i Frankfurt. Var här känd sond en odugliag. Cest 85 fout or! D« 8 Julii sände H. Gamle General Rose i Elsas hade den brukat och hos sina Tänner recom- menderat; några Bouteljer hade fatts från Basel. Fiender vexa upp dagligen. Synes varit a mycket inskränkt snille och ringa cultur. Kap- lanspictur af sämre sorten» Ett tpelpartu uppsatt i början af Alla Europas furstar kring ett spelbord säga hvar sin spelterm.

Jag kan blott ej hålla mina kort i hop. Vi spela för andra och förlora oss Bjelfva. Grefve von der Natk v. Prsesid, Thegnef öch KrrgsR. Denna depnjfatidn indref alla Kronans inkomster, öfver hvilken Görtz egde fri fispositiom.

Carls bref till KaramarCoH af d.. Och emedan GeheimeRådet således påtager sig sjelf och allena att vilja göra redo samt svara för Cas. Natbs Am Ihro K. Carls bref till KammatColL d. Ottern dass departement der trouppen und dess Zeestatz.

Mest populära porr tilldelning: Taggar brunett , hardcore sex , hårt knull , modeller porr , stora bröst. Taggar sophie dee , busty teacher , daydreaming. Taggar bigtits , pussyfucking , avsugning , redhead , mus. Taggar gag , puke , vomit. Taggar stora tuttar , doggy style , milf. Taggar gruppsex , cum i munnen , milfs , dildo , särskilt allvarliga. Taggar cum , brittiskt , stora tuttar , juggs , läraren. Taggar stora bröst , homo , brittiskt , latin , hd porn. Taggar brunett , stora bröst , avsugning , särskilt allvarliga , milf.

Taggar brunett , groupsex , brittiskt , stora tuttar , big butt. Taggar brunett , suga , stora bröst , oral , omvänd cowgirl. Taggar solo , twistys , onani , sophie , dee. Taggar oral , brazzers , porrstjärnor. Taggar suga , avsugning , stora tuttar , naughty america , fan.

Taggar stor , bröst. Taggar brunett , slicka fitta , fitta jävla , titjob , avsugning. Taggar brunett , oralsex , deep throat , vaginal sex , kaukasiska. Taggar brunett , hardcore sex , avsugning , stora tuttar , mus. Taggar oralsex , analsex , avsugning , stora tuttar , ansikts.

Taggar babes , stor kuk , blandras. Taggar brunett , suga , avsugning , stora tuttar , fan. Taggar stora tuttar , porn. Taggar sprut , ansikts. Taggar sprut , stora rumpor , blandras , stora naturliga bröst , hd porn. Taggar brunett , stora bröst , striptease , avsugning , porn. Taggar brunett , suga , avsugning , stora tuttar , naughty america. Taggar brunett , vaginal sex , kaukasiska , cum shot , rakad. Taggar bbw , fan , cumshot , ansikts- , ass.

Taggar bröst , stora bröst , brittiskt , milfs , onani. Taggar oralsex , vaginal sex , vaginal onani , cum shot , licking vagina. Taggar hardcore sex , stora kukar , avsugning , stora tuttar , titty jävla. Taggar oralsex , deep throat , vaginal sex , kaukasiska , vaginal onani.

Escort photos sophie dee escort homo

Fasai thaimassage göteborg gay rumanian escort

Tj de 3 rotar ocb i! Cav« och hela alldiogen lnlwma« ée» noder bergseltiden på' em deg» d. Uoit CavnUerifråKaAi titt d. Oad kjalpe M allmogeD, som litter emellaa. Det kaa bli tiiriitillionstab skada ook tror jag att HAjmn bISta flispoirition vinst icke kommer till K. Af Kronobdiidama, aoaoi ArmintOi iagan vata san, bada flata. Han kam defifeaoai, snaraia i. Hrad ateg Hofmarskat- kaa tagit, att meddela Kobtingea onir'de8m prejerier» it ahekaot.

Deras fatidiér voro f5r SfMgt fSrram ne. Saköre IHngden af d. IMriGardioa tid hado bemåice Gon. Majnt i oider bar ftrordnadt CappellmÄstaren till at fSr» directionen m»t det Capell, samt draga fBrsoig at Mosique vid plfordran till Koogl. Maij;t i Nåder hafva lemnadt honom frija bänder, när någon öpning bllfrar vid Cap«llet under Kongl Rådets pcb Öfverste Mar.

Därnäst som Mdsicanteme intet alla bafva Ijiba stor I5hn, åtnintandes en debi efter Staten , och d: For det Sfriga som Capellmestaren intet kan, vndersöka hnrn många personer af Kongl.

Htiihållmingen i bSrfan tff K. Då kistan sedan inventerades, befans der blott en stor rubin, en -diamant ännu qvar i en fodral, der fie- T» varit förvarade, en kalk i guld med perlor och rubiner jemte en patén, samt ett stjcke af en kod ja med 14 diamanter uti. Jutiitien afgjordes af en division ntaf rå- det och bogst sällan jjät K. Laridzhltfdia- gens inkombne skrif velse, af d. Landzbofdingen lilkånna gifver, buru- ledes en och annan så af högre som lägre stånd skall sig nnderstå, icke allenast att vijsa nidth ber.

Landzhöfdingen i dés Eiabete én straffvärd. Mitts Embetes heder af ber. Landzhöfdingen nfir något sådant händer, Kongl. Landzhöfdingen till väblment srar eij hafva relät. Men så snart HåfRfitten. Rfidet hade klagat, att Örverståth. Mt i anledning af Franska Seor. Oaktad t det trångmål, h varom det anförda bref- ve t till StatsContoret. Mt sj sträng hushållning vid hofvet. I bref af Blome d. Mt tillitndt, att sUke E.

Maijits bref för åfvanberördo åhr, atom Staten i afsslag på fSrra åh- rena bafvande fordringar, NembL af Bielkiska Egendomen Detta Regtte blef sedan under Kriget bekant un- der namnet: Vrrgin af hvilken Dtlvig må bvilken capitulatiaii apprättades d.

Delv« rdrband sig pi egeo kostnad inom 8 månaden tid vftrfva 13 mdnstergiltiga soldater; annars lOIUr Tite för hvarje resterande karl; Capit« B. A Sckmiiz, Msrger, Cnpitt. I lagret vid Hatrflliylla d« 25 Maj! Grefvens, sonens, heder ocb niytta. Snmipian var till d. Prins Gu« staf, som nu var i Paris, var.

Beite åter ut , D. Fouragccmåftte dock bönderna gratis framfSra. Gårdarna kade na fått sin rang: Sina egna penningar hade kan ej rört, ntan lefvat på sitt gage. Man hade hoppats H. Mi té rent abeolnment passet en Livonie a quelqne prix qne eela aeit. Mikéy 11 ae tonrna an riaat. Amiralen riUidade dock liir tåget. BittfoWt oj skeppen undersökts, ftn att flera togo vattaa ock måste ingå till Carlskrona ooh Calmar. DeljckUgar ate skeppen hade konimit dll Reval, 16 sv. Han bar intet att frttkta af Saxarne.

De äro ndjde med sin Kookenhnaeo. Knngan häda håUift på sjnnka på M flija, men Gcki. Ingen trSffades af deras pi- Moiep oob pUar. Brnne deivldstapat och Capitai- so LtoBton. Adercass Uifvlt sårad och fångad. I0 Rper loi -éethråtf qo'il fttrok. Ekerceradt folk var 46, enl. Yqtre tres bnnible et Nacva le 34 Nov» tres obeissant fils Gref Konigzeck; så till Amiral Gedd a; kan ej nog omtala all civilitet, lltur lägret för Aht å. I3« la- gret Striethem. Paris d« 2 Maj Kungen vilYe dock befordta en lieut Rhensköld framom honom, men General RhenskSid, liksom Major Nummcfrs satte Stg deremot» Sin be- rättelse om Vfotorien vid Närva hade han vät sändt upp i Canzliet; men den hade ej blifvit afsänd'.

Doe- torerne härad Åken approbera mycket hvad Doctor Hiaerne förW — s passion ordinerat. Carls per- 8OO5 om hans bedrifter, hans troupper de. Han hade gjort sin viidte hos Grefvinnan Guiscar. Hon mottog ho- nom väl; men är visst ej n3jd dermed att Grefve Gaiscar ej fick taga afsked af K.

Hvar månad i Paris hade kostat honom 5— Livfes» c '3. Mh inupper till förtitåenie Campagne ,. Rhebinder, Abo, Björneb» Gen. Klingsponre, JiyL Xa- rasteh. Patkull, Carelska, Wi- borgsy Nyslett. Skånska Gref Ascheberg, Bohosl. Tiesenbaasen, Estniska Regr öfrst. Kruse 3 Mr af Lif- Reg. Leijoitbufrad 3 Mr Wstg. Gyllenstferna, 3 Mr Smal. Grotenfelts Fin- nar Öfrst.

Axel Alvjd Mardefelt, Södermanlands Öfyst-. Nils Djurclo, Calmare ' LUns reg. SparvenfcU, filft- borgs reg. Fägersköld, Wvst- götha Dals laoo» Strömberg, Ska- ra bMrgs Maijdel, Taraste- hus reg.

Georg Knorring, Hal- »inge och Gestrike Kampenbttsen, Österbottens i2oa Lorens Creaz, Björneborgs reg. Bredberg, Nylands v Cronman, Sa- X Tolax och Nyslotts Makliers Svenska Lif- Regemente Falvburgs MIslmökke ' Reg. Carl Gusuf Skyttes NiVi Gyllen sliernas Bré- miske Gen.

CaralJkrie Dragoner infbnterie Btinima Stunmarum itm: Ur bani bref till Gr« Fab. Carl Xlhs fdrkiaraa- de som toiyndig; och motsatte sig reactionen mot K.

Rysser år intet lust att slåss med, emedan de intet stå soin andra» och bada isjsn Tarit pä vattnet, sade H. Men «ä fS vi. Det var ej retfanehement, som andra, utan knnde féllkoialigen pesiera för én fästning, si aib.

I éag marofatra- de Grrf M. Sianbock med ett detadiement tiU hfiit oeb fot in it Ryssland och: Af äro i qvarterea ej mer qvare än resten är på alla orter efterlämnad, sjake eller döde fÖrutaa dein som stupat i action.

Näst gardiet är jag den starkaste. Han tkulle taga med sig några bilder o. Namnet är under tecknadt med ryska Charakterer. Kungen bkf under, lårpipan bröts» Vi boro Kungen in.

Ministern Gref Zinzendorff är den bäste legat vt någonsin fått frfid Kejs. Af fienden blefvo 4 Öfverstar på platsen; fångar, döda calculeras till ; men hvad som i moraset drunknade är otroligt. För oss stupade 4 och blessera- des 10 öfverofficerare, man döde och väl sa många blesserader.

Mt fått IKreetoriam Sfver Com- mistariatet. Na gick det annor- lunda än dä det berodde af Lagercrona. Ett convent skalle nn hällas. Ett uppror bar dock nyligen varit bland Palatinateme.

Det var en obstinat fogel. FSrrfio af- skedsaodiensen slöts, stal han sig dä hem att berätta fSt de Sfrige Legaterne. Det synes som H, Mt. Grefvens Inkomster, hvil- ket irar vfil och lyckligt för den fattiga familjen. De- puterade hade ankommit frän Warschan, men kungen lät genom Piper säga dem, att som de ej' vore gene- telt sände af repnbliken kunde K.

Mt ej mottags 11» lem. Kungen for na 5 å 6 mil om dagen få att innan kort kryckorne lara fä med Guds hjélp brännas upp» Affairerna hade aldrig- varit mera favorabla. Kungen af Polen har upp- vecklat några Cosaker att attaquera repiibHken i Ukraia, öfvandes der ett fasligt tyranni, så tnt de fornäniste herrarne komma hit till vår Kung och be- gära protektion. Cardinalens gods låter K. Enfin alla klo- ka judicera att K« af: Nöteborg sfäges haf- va gått öfver. Yi taga contributioner of- Ter allt.

Han bar fått ett bårdt bref, men hvad aktar han det, som gSr Sndå hTad han vilK Har ock gripit an Gardiets pengar, med mera som är oförsirarligt.

J hade order att fora recmter hitf hit; deremot hade ingen annan order att taga dem Ifrån eden Enfin ce sont de peauvers procedé de åenx cotté. Mejerfelt hade njss inbragt med sig 50, Rdr i contribution, alla roro Täl klädda af de skor, strumpor och kläde Stenb« fört med sig. Det lättfärdiga Pottockska huset, som i vintras, näf de Toro hos Kung Carl, lofvat stå bi med 15, man, hade nu affallit, ja en af deras familia var af dem hitsad på oss, när vi gingo från Lnblin» Nu kunde de med man ej slå mer än en föudrick och blessera några; men förut hade de slagit ihjäl for oss öfver 80 sjuka och sjnkvaktare på vägen från Lublin till Caamir.

Mejerfelt, utan att ana detta, ha- de skickat för ringfei escort med dem. Och så hade Kungen i vintras ej allenast befriat deras goda från Contribulioneri ntaii och gSvit dem ofre? I yerlden Ur ingen otrognare nation ftn Polackarne. Mt nu vili hvarken tro den ene eller andre. August sj tmma dag lät exequera i. Der måste Svenskarne vika fÖr Saxarne. Carl som sporde detta log och sade: Många drunknade och en del stuckos och skolos, ihjäl.

L« Boncbt, c tlfirit Sl. ConqneBter äro hlkr ej att göra. Rid- derhjehn ftr sjuk förd till ISgret. Na Commenderande General Nierot a qui la faute est qnil a fxposé cet bean nionde a la geule de rennemj. De säges vilja sfitta npp med 40, man. Staden har derpå strax skickat deputerade till H. Slupza i Hogpoltn d. Mts onådiga resolution och. Gref Piper, att K. Mt declarerär, det H. Mt absolut säger utt han i dess tjenst aldrig.

Wrede d, 27 NoV. Mt sin armé uti största hRStighet och genast gaf orders att gå på, som var kh 2 e. De gingo ock stra: Denne Erik Sparre blef sedan K.

Bonde och Fendn Tbibou äro dödskjutne. När niprkt blef kotnmo Ifven våra i confussion, så att Garde och Dahlregtet träf- fade, mot h varandra och skedde deraf en stor skada på folk. De blesserade äro inqvarterade i staden och de öfrige af arineen hafva intagit Ryssarnes hus och kulor, ds för sig i lägret uppbyggt hafva.

J« DelaGardie, hvars handstil den något liknat. Han hade ej ännu åter- kommit från franska aroieen. Gud gifve att vi kfapp väl hädan innan Ryssen fSr for mycket fram- steg i det arma Liflnnd och Finland, så skall han med Guds hjelp med många procent betala den skadan han nn gör oss, 1y här är ingsn trosspojke som icke längtar ätt få komma i hop med de långrockarne. Mt hade till de. Jag tror att det väl kan gå an, särdeles om E. Mt några arantager dervld i hvad det kunde vara tillbjiider.

Mts Råd och förmyndare:? Den särdeles faveiir £. A Monsieur It Bar. Carl, att han eller rättare Sverige vann alls intet af sin största seger. Genom envaldeit olycka kunde Sveriges in- tresse blott bevakas — såsom det skedde vid Fred- rickshall. Om alla fått anfalla det mäktiga roen osvenska partiet inom hären, hade K.

Carl, mot för- ödmjukelsen att lyssna pi sitt folk, undgått nrödinja- kelsen att bo som inhyseshjon och utdrifvas som en passlös ur Turkiet. Måtte TvAllenaregerandetn lära mycket af hans olycka. Ti få längre fram se meddelanden af dessa på Måns Stenbock och andra gode Svenske män, af- vundsjuke, likväl tappre Generalerne.

Vi klandra ej dem, att de främst sågo på det transbaltiska Sverigei fordel. Vellingk anför att han ej gjorde det. Till det transbaltiika Sveriges patrioter föra vi Gref Otto Wellingk, genom den skngga han söker kasta på en Dahlberg, en Stenbock m.

Gref Otto WeUingkj Förleden lördag kom kapt. Gullenlew och franske Ambass. Barts skepp varit och helsnt på Prince de Conti och spisat med honom; Tisdagen gick Capit. Bart med sitt följe åter till segels, men blef väder- drefven vid Falsterbo, hvarifrån han torsdags natt.

Några af allmogen kunde ha 10 k 12 mil till bemtningsstället; men O. Wrede, sine dato, men tydligen d. Wr« rar Chef för Sjöföriraret. På Magasiner- ne har jag ock flitigt låtit arbeta efter jag sjelf fot- råde med, så att ett godt förråd är i detta Gen. Han lärer jemnväl H. Ovisst om han gick directe på Narva, eller delade sia makt, sändande några mot K. Gud gifve Jag kni»» de få revangera mig på de lättfärdiga Ryssar, som liar mina kostboer varit i Ingermanland, uppbrändt godsen der, så väl som — — ruinerat och boskapen och unga HSstar borttagit, efter det så hastigt till- gånget att man ingen ting fått berga och på de 4uio jnånar har jag icke en halfore fått i tractamente, så att det ser illa for mig nt,.

M;t velat strax reflectera på mitt underd. Jag gaf och strax vid handen att sSktf att draga nior Ryssland contributioner, till den ändan gaf H. Wie sila myggor och svälja ca- meler. Jag hoppas dock att tiden lärer ändra många oredor — Copia af det Memorial tom d, 25 Novemb.

Och jmedlertijd at Cavalleriet for fourageb akull, måtte i byarne på andra sijdan om Purtz för- läggas till des hästarne kunna komma sig före igen, och Regementerne ifrån finland få sine recruter, sampt dhe siuke och blesserade blifva friske, ätt de till si- na Regementer komma kunna. Otto Wellingk skrifver en för Generaler i, den tiden ovanlig vacker stil ock visar sig ha innehaft fiin tids bildning.

Rätt vid jag hade slutat kom Gref Stenbock tillbaka med he- la partiet och som Öfv. Tiesenhausen jemvftl skulle gå öfver isen till Audowa, altså tScktes E. Den förres förrättning och den sednares förfrågning har jag sändt H.

Mt tillhanda,, som är rest litet till Lifreguet, hviiket står T mil på andra sidan om Dörpt i de Kirrtnmpäsiske. Lais Hvilket ändå måtte gö- ras, så framt H. Mt icke continuerlig vill sända escoi4en med, hvilket mycket fatigerar troopperne. Och kan E« E. Wrede från Wesenberg d. I dag resolverade IL Mt med Armeen att härifrån uppbryta och fienden lUtaqiiera, som har sitt läger 5 mil på denna sidan Narva, hvilket är väl forskansadt.

Pultavaé En kort berftttelse om det som sig tilldragit boos Hans Kongl. Man ser hfttafi att R, ej geraa gick mot Narra, xm Dsi.. Majorcn Meyerfdt till Zaren att fSrtSka om ett atilleatånd, beni: Majoren vähl till och ifrfa sio herre igen, hvarmed bana Majst var nogder, pch det straxt vftrkställtey General Majoren, antrftflPade fSrst ett.

MRJoreo tillstånd och resepaas af Zaren att der medelst ksnoa fortsätta sio resa till sin herre hvilket honom afslop, aå framt han icke ville gifva ain revera ifrån lig» att antingen -sjelf inom en viss t jd komma tillba- kas, eller ocb låta sig utväxlas emot en rysk office- rare af lyka Cai: Men huruledes Konungen sig emot dess Herre utlåtit, kan man intet egenteK veta.

Konungen Camperar uti det största af dessa Tällter, hvarom« kring Gouvernenren af staden Bender låtit sättja 3 stora macbiner, som skola representera tre Cronor uti hvilka alla nätter en stor Eld uptändes. Tarlariache muhiåhsnorile sampt hästar- ne skulle föras uth med till parade, hvilket folket där år orten särdeles behagat, att Hans Mayrt gjorde sfldant Tärde af dhe undfångne presenter, Konungen har skickat Neubaur som tilHorende rarit den Zarische Printzens Informator till ' den Turkiske Keysaren, med tacksägelse för all den ynnest ech assistance, som Hans May: Majorens Plånbok, pro memoria uptecknat, de partienlier bref sojm någon haar ifrån sine aohdrige bekommit, tahia icke häller om något särdeles förehafvande tvifvells utan med flijt, men så mycket gifva tbe lätte]: Feif sändt från H.

Htis- wedel i Hamburg, skrifvande till M. Hård, som är Capt. AL önskar resa deriftin, der haa ej. Lillie recommenderas till Öfverste: Capiki Baschin bada nyss varit hps Kungen med ett bref från Kejsaren. AL Konung Stonislans skickade nug förleden viQtras ifrån Bender och hit till Tyskland i i många sina angelägna affärer och spm han då ej var i stånd att gifva mig några respengar, så bar jag måst göra resan på min egen credit.

Måtte nu vår Kung vara från de förb — Tnrkarae. Hogwall från Bender till Gref Fab. Wrede, hora fredsverket na ej kunde bringas vidare, sedan Sjö- makternas Ministrar så mycket begynt blanda sig d. Summa 1,,25Z Dera betaltes: Oriait, om han ändå fick hrad iaii begärte. Bendern pch Hogqvartor«t Tijd By«ii Warnt d. Höggers barooiserande , och sedan genom deras brodersonsons Daniels adoption och introducUon Noch-på Ändan af huset är Hans May: Sedan stor Salen och så förmaket med dörar ut åt med trappa i Vinden utj förmaket logerar H: Vijd norr ändan 9teg är H: Follmakten Tar väl änna ej utskrifven.

Då Kungen sysselsatte sig med att göra Kungar, var väl billigt, att Registratorn gjorde Öfverstar. Maj, Däker ut till sig. Gör er flit, att bringa Regtet i godt stånd. Rådet Welling, som nu Commenderat arméen i Gr. Gyllenstjernas ställe, har fullmakt att tillsätta officerare. Turkarne ha nu fi rklarat Ryssen krig« H.

De Bascbor, som äro här med troupper, göra bos H. En Venetianer, som ville passera canalen och gaf eig ut för en svensk, fick bra stryk nSr Tnrkame märkte, att han intet hade sagt sant; men med all den heder oss vederfares, önska vi oss dock hjerteligen härifrån.

Han gör det makalöst mycket, om Bror för mycket pengar med sig, att ban må få åter det ban tappade for några år sedan. Ekeblad, , att det var aldeles ovisst, bvart II« Mt begaf sig. Dog ' som CanzliBad. Förväntas förslag på Under- officers' bekladnadspggr. Foralagaa ia- fittedtadet mad första Trän aUa Öfverslarae. Mt bada rtsolvarat d; 26 Febr. J 17i0 ficfe GeaJklaj.

Medel Toro, enligt Offieerarnek försäkran, i fSrråd; fSrskotter voro af rotame incawerade och. AUniQgéo knis oi4 iJii! Wredé, huru det året frän första öppel vatten Amiralitets skepp i dartscrona redan e: De Hamborgske medlen hale ej afb5rts. Han häda ofifti erinfal' Anrir. Aiitira eMralan feoni barn i förgår d.

Na ikntlé 8 gånttin'» fl«r Scbootb. Född I 30 Mart f 4. Htad kan utrifttae med lämniH hiinder. Ingen köpman ger ci: Aldtig bar Awiraliiatat yali aå tiH. Contoret begUr , Rdr. Svenske och satt i deras bröai att: Wrede, om nddvSndigheten, att de verk som uppkastats vid Råå oeh Helsingb. Ansåg behSfligt, att ej gö- ra sig säker för K. Vänstra jQy galen af. Soldater hela den fientel. Infant {isack Wattrang; Torsten Jegerhorn.

Det både ekett ponr allonger vatré vie si neceisaire au publieq. Allt som han verkal skulle göra hans ii emi»ira etemelle« C O. Bonde ' skref år d. Ystad d- t6 Febr. Mariestad d« 23 Febr. De utsökte panterne kunde ej in- lösas. BethuAe ooh idkada aina axarcitier; gick al in Tid fraoaka artnaen och var d. Faittea moy promtemeut Savoir ceqae voua aus intentioné de faire. Comto Guiicar hade dertill mycket oontribaerat. Han ha«- de vnnirit 99aVec la trouppe qno f ay commandé asses diionnenr.

KoogL Con- firmatipnen daterades i fiender d. Wrede, som uppsteg till. Midtleiatid, loéh frlb Ysdia. Maj« blott att hålla si; Tid dem. Då Konnngea i Ang. Carl takea till sin dijudication.

Mt fpnn Täl gjordt, Uksom han biföll restess fördelning till armeens be- hof; men idaille»Reg: I l4ind d« 20 Nov« atfördades en förorda. D« 17 Dee» förbödos Officerarne att föra med sig på marcben vagnar eller kärror; Gen.

Profvet hade i KrigsColl. Hcidngajrne hade i höataa fört allt siu till Sthm« Det finge köpas i Sthm till 20 niu kpnu A. Landa- hfd» Cedercrenta Tille dock på sin haaard låta dem. Besdenf biel emeliertid aldeles confiu. Som Rotarne na slappo utgifter for Tält, synas de böra ersStta det med utgifter till tross. Skall man na pålägga rotarné, som betalt 6 daler för paret af skor, att titlftgga en daler, sedan skomaknrne vftgra att sy fÖr mindre f An liveriskornal Eller skall soldaten tillägga den ena dalemf Hand- skar och gehfttig til!

Säkert är, att i K. Carl XI ernade fa- miljen, an det familjfadren ijelf önskat. Planchen till XIV Delen upptager: Jotuu Alttrom, Alstromer CommerceR.

En af de XVffl i Sr. SlafbandleoB fiende, menrå- akovän. LancaBterska Vexelundenis- ningimethodens grnndläggare. Dessutom anfpres rörande realisationen: Jag önskar att denna Financeplan må kunna verkställas.

För mig ser det mörkt ut, innan jag får öfvertygelse hvar den fond af silfver skall tagas att inlösa nära 7 millioner Itdr riksg. Brefvét vittnar om arten af Konstnärns kalaser. Youles Ypus tne fairet Phonneur d'accepter mon oftre de lui faire compagnie avec quelques autres de Votre connaisr sance, Vous m'obligeriez infinement.

Men att Araberna måtte det ock be- 8 ripa, måste jemväl det tolkas på deras tungomål. Hao visa- de sig ur ett fenster, folket samlar sig, de förste af nyfikenhet, de andre för det de sago de förste före sig.

Man hvissiar, ropar Aristokratel Traifref Vo- leur! Hjelten, vare sig af etourderie eller mod eller fylleri förblifver o- rörlig. Folkets rascsi var oheskrifligt. Han studerade der orientaliska litteraturen. Ske vikarne pä Wermdön. Tetsinsy lagen ur hans gralnlalionsbref till Gref P. DelaGardie, då dennes son Jacob födls Til- lagdt, sedan rummet sa medgifvil. Vtterclo i Köpenhamn p. Hjelmhorg i Zweibruc- ken p. Carls och Caroliteraaa lektyr.

Berättehe rörande ån revolutionjdr- fattad af J. DelaGar- diet Jörklaring ror. Således får han erinra, att han foga haft ögat på mäng- dens' tycke i vår tid, som fordrar »frappanta", 99pikanta 9, »roliga? Skulle någon som läser de orignaldocumenier framdeles, hvilka här resumerats, ej finna pä det ställe, han anträffar, en här meddelad uppgift, roä han påminna sig den härmed lemnade underrättelsen, att Utg.

Den som genomläser allt, som Utg. Sällan torde de dock förvilla. Fabian 6eh Hen- rik, r. Carl Xlh Krigarg 2 D. Olof i Trondheoi Om sädesbrän vinets rjfaka extraction kan faaraf intet tvifvel tudas. Dervid kunde granpåkeri behttlvas. Sundenökt ock förklarat, läs: Om Siquiers ''synnerliga förtroende'' hos U.

Eleon» se Geyeri Friktuiid p. Tillägg till brefven i VI D. Nih Biel- kes fasta och lösa egendomb, som nu for tijden fin- nes vera satt i qvarstad, och ännu är orörd oeh odi- aponerad. Det alla som vederbör hafva sig hörsam- meligen att efterrätta.

Datum ut supra Carolus. Romerske Senatorn Or ef Nils Bielke. Bielke akref från Rom d. Clas Ekeblads Grefvinna, skref flitigt från Tbunarp — till sin svåger, synnerligen då han — 33 hade en Pro- cess med Landshfd. Funck, dervid Fru Eva tillade i ett p. Rådet, att det fikedde bro- man största orätt» Gudb hvet att vij är på alle si- dor trängde och det ena efter det andra förtretlighe- ten på kommer så jag rätt nu blir disprett?

Förha- lande med processen föreslås genom alt R. De hade för öfrigt sina räkningar. Mt i underdånighet iugifvit om Cessioner, hvilket skulle nästan ge ett' sådant anseende, som H. Klia- choustr5m« utgaf E. Af Concursmassan kunde blott fr. Skuldsedlen var be- lagd med 13 dalera karta. Arch, finnes en egenhändig uppsats af Friherren, upp- tagande: Comte de Saxe lär af undfånget gift varit dödligt sjak.

Hamiltons förraltniag af K. E—a åtgärd också rardt befriad för en K. Haiidpgr för Operathea- terns utgifter —04, hrilka Frih. De 14, Rdr som vid proolamat å K. Falkenberg och Wrede, Gref Fersen, Öfverlntend. Skalden räknades nära 70, Gref Fersen appsatte na ett regisiente till Frankrikes tjenst, sem bar hans namn. Här var ett spelraseri.

Doc de Boaillon förlorade for några dar aedan på spel med Kungen 1,, Livrés. Gref- vinnan spelar här sällan eller aldrig. Så var det intet en tid i Stockholm. Ur hans egna bref ocb handlingar. W erkänna jtrax aU depna Grefve, hviiken kan väljas som, den sjunkande, sjelfständlga aristokratiskt liberala feodaladleus tidsbild för slutet af K.

Wrede framställer deti adlea som omfattad» enväldens principer. Carl XI prisade honom för fortjenster och ära, men klandrade hoqom för mindre uppmärksamhet på. Mycket ajrbete för den rhiga lönen. Handeln ligger helt neder för krigets skulK Olive- ftrantz är en elak menniska att bafva att göra wmå. Han söker nog rifra upp afdömda saker. Den som rådt M. Bettre att lida än föra process, der ntglngen alltid är oviss.

Gref Johan villa i Tallgam taga från benna det han genom Béductionen mist i Pommern. Documetet skall nu finnas i Tranans contdr. Mer att beklaga vi aom minte efterlefva. Dock Gndi allt hemstaldt, som korset ger oeh förer det till en god ända.

Vi ha anföit ut- drag ur hans bref och tro oss- uppdaga, en ej rioga båtnad af reduetionens hemsökelsér genom attlSogre fram anföra ännu ett af den genom nöden förädlade Herrens bref» Här i Estland är liksom i Sverige stor fattigdom genom rednclionen, att man intet har bröd i sitt hus; men högfärden är större cch intet mindre hos den så hemsökta adlen.

Mt Konungen både benådat Gr. Mls skal- le ha halfva Gen«Gouv: Hafren kostade 15 daler T: Grefven hade gjort sig urarfva efter sin broder Jacob Casimir.

Alla ryuar- byxor måste nu vid Adelsfanan vara af elgshud» Gr: Hennes Advocat sSpsig full hvar eftermiddag och hade i Kyrkan fått frost i näsan.

J; Forbas eguiperat hononii erkänner han i färut anförda bref. Folket på gårdarne äro så ut- svälta, att de ej kunna arbeta, om bon éj kan skaffa dem utsäde, så blir det öde. Sjelf hade hon utsatt allt sitt guld och silfver fSr pengar och bröd.

Skälen kunde hon ej anförtro pennan. Här skulle ej längre utnämnas några K. Rådet fordrade uppgift blott på en; men han rostade ofta på 4. Sekreta Deputationen gjorde emellertid anmiirt ning mot honom, att han då målet 2: E«, dömande i egen tak, ej låtit hopom få njuta Sveriges lag och exsecutionsttadga, mindre något lagligt proeedere till godo. I Contri- 21 iméf rskrifva. Ekstodt undfick Hofrättens befallning i; 24 Äpr.

Nu framdrogos andra yttranden, helat Pr's jäf mot alia utom ett vittfie masta godkän- nas. Han hade neniK vid pkattaiagen med Kila härad, der Öfvat Granfelt hade direktion, då en person anmärkte att pésaessorn af ett laxfiske ej tUte aå hög skatt, om han ej skuHe mineras, sTarat: Rådman- nen i Carlstad ledamöter.

En badé botats ned handklofvar, som ej efter bana förslag ville lita beskatu sig» Påettt ioi då ban h5jt skatten fSr minga dfver förra åreti, hade ban sjelf dervtd sagt: Bnkp patronen Beagi Omet. Han for- klarade aig darmad mena CroBmera skaltaiiig, bvilkei» akadat krooao till 4aK s. En anklagelse var, att Pr. Na såg han slut på all den nåd och mildhet, bvarmed K.

Troligen kun- de väl några i Dec. Nåde vid detta tillfälle får revange pfi sina forföljare. Den kunde visst för- tjena att aftryckaa; men torde ändå genom sin vid- lyftighet ej kunna påfSkna många läsare.

Som emeller- tid Konungen använda sin makt mot de förnäma, till dylika nskälmarsi skygd, som Skattningsmannen Pryss, så var väl bäst att snart få års Rege- ringsform, säkerligen redan skrifven, till grundlag.

Ekeblad som hos KonuDgaa beklagat tig öf? Idewen skref till forsté Ombudsmannen Gabr. Adlen iakttog; afren samma formar. Savuii skref 16S3 till Drottningem Cam- marfiakal Aad. JacobMon att få no Idn. Barbara Silrii» Richardt frauw. Man mmt bång svar till Carl XI, som fann hans begärta lön lika med en dfFerstes: Hotel hade gått i verkställighet. Han hade sedan ej fäft ett ore. Han tog sitt parti, for till Wien, gjorde en campagne i Ungern och deltog i belägringen af Belgrad Le Roi me comble de graees et de benfaitfir» L'espace de 8 mois je snls son.

Han »sökte la Chargé da Marschal de. Bristaa- de niedel gåfvo ny chagrin» Haa sökte då ett Reg: Han bar väl olyckligtvis titel af Kejsarens Öfverste, men dét skulle ej hindra honom från äran att bära mnskÖlten i den store K.

Få läfa skrifyit den tiden en mera öfvad pictur ocb ett ledfgaie språk. Grefve MaurUz Wellingk, slatligeii R. K och mst ett politiskt offer, skref d. SaL Mt skall hafva haft dea nådiga intentionen at behSfva och distingaera niigpl en gäng; ty kan väl intet förmycket vara, att jag an- killer blifva GenXteat. Mtiner än mitt ÖfverCommendantskap och Sessionen i Re- gemingen« Äfven iSrr On han miste finna hvad des lyeka, han adkt, egentligen var, skref han sitt lefrer- ne till sin son, Kammarherren Gref J.

Mbekant för sina stora natursgifvor och ooréenthga lefnadssfitt», hvilken dog före fadrea. Denna aatobio- graphi lyder, som följer: Je naqtfis Tan le 31 October å Jamo efi Ingrie. Je perdis mon Pere å pen prez å Tage, quo roas avez perda vostre mere.

On envoja le Senateur 42 SUaiBli,! Je retoumai å Stade, ou je fus derechef låissé pendant dix ans dans Tinac- tion. Il ne tiendra qvä Vous, de tous rendre digne des premiers emplois.

Je vous conjure de le faire. DLs lif ntt Aft i sticiKt. Suffisla- 1 4m ledaii af Carl XU 4. Då han vid 35 irs ilder utfärdade siu MorgongåfTobref vat ban redan R. Bröllopet hade alatt d.

Wrede från sitt bo ställe vid Nyslott, ernande sig till Wiborg, då han nära Rucholax prestgård fick en svår näsblod» att det stod som en strdm genom näsa och musa. Han dog i prestgardes efter 3 dagar.

Hora kunde dä fås bsistefoder? Man visste sig ingen stund säker for Rysisen'. CammarCoIIegium hade hos honom recomroen- derat 2: De o- rigtigaste fogdame i Uppland. Wiborgs sUd skref d. De kunde ej gå ur staden ulan att atrax vara i ett främmande rike. Profit a la Svede ea commerce. Quseritur in Latio Fabiorum Maximus ipse Frustra.

Majorem Svedicas orbis babet. Has Tibi, Celse Comes, raerito pro munere Taudes Alque loco Strenae Calliopeja canit, Wrede älskade trädgårdsskötseln och förskönade derigenom sina gods«. Granatträn med dnbbelblommor Mixtus odore Citri 9. Träden pä Häringe värderades till daler däribland 12 st. Meloner kände han säii4a sia dotterdotter från Arboga Wrede till sin gon, C C» Wr« ljeoitg5rande Hofmarskalken hoa Konuogeor Jag vill iotet annat förmoda, än att man der neira vid Hofret är underrättad om Ryssena ruptor.

Soart Bpörjea väl hans tyrannifka framfart. Mt och dess trogne under- såiare tillfogar. Gad late det lyckas. Ministern säger ock, att han med det första vill gå samma väg. Jag vet ej barn det kan gå. Här gar stundom långsamligea tili.

Öfverste Stakelberg kom nyss från ärmeen och berättade att Cammar- herre Säck på Poln. Republikens vägnar ankommit till K« Mt att begära Andienoe för den s rax efter- kommande store Ajnbassaden. Die Vollkommene Grotsmueii und Magnificentz von J. Gn und Herrn Hr.

Sedan bana Farfars bedrift besjungits: Carls ord blifvit ett verk, Tyskland åter ärar honom som Furste m. Dog i Sve- rige. Detta SchabacU poett yiiar att Wrede var denne atländnings patron.

Mt bom ban »med Nådigt nöje» sett af6t« - TOns onderdiniga skrifvelae af d. Dervid förekommer ett Kongl P« S. Då Grefven dött 17f2 d.

Coucof dant vdtima primis. NeuCro terrin» ab igtfiD. Per secala cuocta virebit» Vid fotterne på kistan: I likramaiet sågos Enblenter med yersar nnder på Svenska och Latin. Hans testamente varXdateradt d. Der var egendam famlad jnej beisked. Ladei vid arfakiftet efter Agn. Horn Cor d. Detta var Tid Häringe 33 i T«; vid Ham. Vid arfskiftet efter G. Kmus lades dessa gfirdac blott till d.

Härmed hänger sä till- samman, att när alla Koogsgårdar enligt års Rikabesl. Akren gaf 5 å 6 komet. Ängen gaC blott lass, hade andra år gifvit , ja Humlegården hade gifvit 30—60 Lispund om året. Vid tegelbruket tillverkas 40—50, tegel ni« m« UpplanA Öåtanå Sätesgård af 6 mantal, item ri och rörs 61 hemman 1.

Årligt nuäde 37 T: Lägges till Ii T: Bädard 3 mantal, åkren 24 T: SAälbff i mantal, åkren 22 T: Iand, äng lass. Jleiulti sätegård 1 mantal: Ängen ger lass. Lägges Ull Ttors ränta, pä hvar T: Ången 8 lass hö. Läggen med 1 T: Ban- an i KronoJordeboken: Kr« och med 2 ryttare munderingar belagda. Lagd således Tid års arfskifte till 70 T: Ntempä ladugård — är lagd till 36 T: Lagd fSr 63 d« s. Malla Bqf bM underliggande byar, doneradl af Joh. På adels rasujenst Arrende samman 44S — Häringe loiten östanå lotten Sdinl.

Dei Finländske och Estländtke godsens ansåg man bäst att ej fördela, förrän fred blifvit. Fabian Wrede begrafvits, andog hoB ' daler säkfirl. Jungfru Fröken Meyer, 30 d. Taggar oralsex , deep throat , vaginal sex , kaukasiska , vaginal onani. Taggar avsugning , stora bröst , brunetter , porrstjärnor , särskilt allvarliga. Taggar hardcore sex , sprut , big dick , stora tuttar , cumshot.

Taggar brunett , oralsex , vaginal sex , kaukasiska , cum shot. Taggar åsnor , anal , lesbisk , porn , särskilt allvarliga. Taggar vaginal sex , kaukasiska , stora tuttar , big ass , stor kuk. Taggar stor , bubbla , avsugning , anal , dped.

Taggar fan , big dick , big ass , sophie dee. Taggar brunett , assfucking , leksaker , stora bröst , piledriver. Taggar booty , stora bröst , brazzers , ass fucking , bigwetbutts. Taggar brunett , avsugning , skönhet , stora tuttar , milf.

Taggar brunett , stora bröst , titjob , avsugning , särskilt allvarliga. Taggar big dick , stora bröst , avsugning , cumshot , mogen. Taggar hardcore sex , cowgirl , omvänd cowgirl , skedar , avsugning. Taggar bbc , stora tuttar , cumshot , ansikts- , svart kuk. Taggar mjukporr , söta hårda bröstvårtor , likformig , chick uniformer , gratis porr sexe hårt.

Taggar brunett , stora bröst , avsugning , anal , cumshot. Taggar gruppsex , analsex , piercingar , tatuerade , avsugning. Taggar bigtits , pussyfucking , kön , sexo , big ass.

Taggar brunett , kaukasiska , solo girl , stora tuttar , big ass. Taggar hardcore sex , big dick , groupsex , stora kukar , gruppsex.

Taggar slicka fitta , brittiskt , lesbisk , mexikansk , big juggs. Taggar brunett , kaukasiska , solo girl , mager , rakad. Taggar gruppsex , stora bröst , brunetter , parti , hd porn. Taggar stora bröst , onanera , solo girl , brittiskt , stora tuttar.

Administrationen av denna webbplats inte äger, producerar eller värd för videor som görs tillgängliga med dess hjälp. Videor man kan se här är värd deras respektive ägare och är hämtade från deras webbplatser genom vår spindel skript. Däremot kan vi inte kontroll över innehållet på de webbplatser som vi länkar till eller sökfraser som anges av besökarna på vår webbplats och kan därför inte hållas ansvarig för att sända sådant innehåll eller fraser.

Om du hittar innehåll som du anser olämpligt på vår hemsida, tveka inte att kontakta oss. Kategorier Längsta porr Nyare porr Bäst porr klipp. Nätet sophie dee squirting sammanställning, fria högupplöst porr 22 bäst porr video- Mest populära porr tilldelning: Porr klipp intresse Handskar Dyke Coed.

Sophie dee xxx

GAY ESCORT SOLNA UNGA ESCORTER